Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Oravský Podzámok

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Oravský PodzámokVytlačiť
 

Obec  Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce

V súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodlo zastupiteľstvo obce  Oravský Podzámok na svojom zasadnutí dňa 15.02.2017 o vyhlásení  konania volieb hlavného kontrolóra obce na  26.04. 2017.

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:                                                     

1.    Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Oravský Podzámok (ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.

2.   Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného 

      kontrolóra, musí obsahovať:

    a)    meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail,   

           telefón),

    b)   profesijný  životopis

    c)    informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo

           vykonáva inú  zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných

           alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

           činnosť.

3.    K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a)         súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Zastupiteľstva obce Oravský Podzámok (ďalej len „zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

b)         výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

c)         úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

4.    Termín ukončenia podávania prihlášok je 06.04.2017 do 15.00 hod.

Prihlášku treba doručiť v zalepenej obálke s označením :

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“ 

na adresu : Obec Oravský Podzámok Obecný úrad č. 61,  027 41 Oravský Podzámok

Spôsob vykonania voľby:

1.    Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná  komisia  na posúdenie splnenia predpísaných náležitostí dňa 10.04.2017 o 15.30 hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku spíše komisia zápisnicu, ktorú podpíše  a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k  materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených  a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 

2.    Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 26.04. 2017 o 16 00 hod. a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Oravský Podzámok“ v časovom rozsahu max.10min.   

3.    O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený  za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. 

4.    Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.

Vykonanie voľby:

1.    Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.

2.    Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov.

3.    V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov.

4.    V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

5.    Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti zastupiteľstva Obce Oravský Podzámok riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie. 

6.    Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce, resp. podľa osobitného zákona. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný  pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu zamestnanca obce Oravský Podzámok, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnávateľom – Obec Oravský Podzámok o skončení doterajšieho pracovného pomeru.

7. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Funkčné obdobie sa začína dňom 17.05.2017.                                                                          

Oravský Podzámok dňa 10.03.2017                                   Mgr. Jozef Záhora  starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka