Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Divadlo - Ženský zákonVytlačiť
 

Obec Oravský Podzámok a divadelná spoločnosť Vendo, Vás srdečne pozývajú na predstavenie Ženský zákon od Jozefa Gregora Tajovského. Predstavenie sa uskutoční dňa 25.02.2018 o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu v Oravskom Podzámku. Vstupné je dobrovolné. Tešíme sa na Vašu účasť.

V prípade záujmu o odvoz na divadelné predstavenie sa prosím nahláste na telefónnom čísle 0905 288 723 alebo na 0901 771 090.SKM_C30818022007580.jpg   


 
 

Zákaz vypúšťania splaškových vôd - výzvaVytlačiť
 

Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41 

Zákaz vypúšťania splaškových vôd

Obec Oravský Podzámok zakazuje vypúšťanie splaškových vôd do dažďovej kanalizácie a do kanálov pri komunikáciách

Obec bude vykonávať kontrolu porušovania tohto zákazu.

V prípade porušenia tohto zákazu bude postupovať  vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými  vodami !

Obec Oravský Podzámok  upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností   na zákaz vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).

Povinnosti ako nakladať s odpadovými vodami určuje zákon NR SR č. 364/2004 Z.z.  o vodách v znení neskorších predpisov. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových či podzemných vôd (§ 36 ods. 15).

Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať- vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

Priestupku na úseku ochrany vôd  sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.

 Za uvedený priestupok  možno uložiť pokutu podľa § 77 ods 1 písm. b zákona NR SR č. 364/2004 Z.z.  o vodách  v z. n. p.  do výšky 100 eur.

Správneho deliktu na úseku ochrany vôd sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý  vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd a do podzemných vôd alebo vypúšťa priemyselné odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom prioritných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.

Za uvedený správny delikt možno uložiť pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) do výšky trojnásobku poplatku za ročné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd.

Ak nemožno takto určiť výšku pokuty, vypočíta sa násobkom sadzby 1 eura za 1 m3 a množstva vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd, najdlhšie však za obdobie predchádzajúceho roka. V obidvoch prípadoch možno uložiť najnižšiu pokutu 1000 eur.

Oravský Podzámok, dňa 05.01.2018     

Mgr. Jozef Záhora

starosta obce


 
 

Pozor na podomový predaj, poistenie a podobne!!!Vytlačiť
 

Upozornenie!!!

Policajný zbor upozorňuje  na nekalé praktiky zo strany podomnových predajcov a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne.

podomový predajVážení spoluobčania, hlavne seniori, chceme Vás v mene Policajného zboru upozorniť, že sa okolo nás pohybujú  stále viac a viac občania, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich  občanov. Polícia upozorňuje na rôznych podomových predajcov, zástupcov firiem, ktoré ponúkajú lacnejšiu elektrickú energiu plyn, rôzne výhry a poistenia a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne. V prípade, že Vás takéto osoby navštívia v žiadnom prípade ich nevpúšťajte do svojich dvorov a už vôbec nie do domácností. V takomto prípade ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

nekalé praktiky


 
 

Európa pre občanov Projekt Aj my tvoríme Európsku úniu financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanovVytlačiť
 

EU.png

Účasť: projekt umožnil stretnutie 630 občanov, z ktorých 450 pochádzalo z obce Oravský Podzámok (Slovenská republika), 72 pochádzalo z obce Branky (Česká republika), 56 z mesta Vodňany (Česká republika), a 72 z gminy Lipinki (Poľska).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/07/2017 do 23/07/2017

Stručný opis:

Najväčšou výzvou projektu a zároveň aj najväčším úspechom bolo zapojenie účastníkov do debát okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Aj keď debaty a predstavenie Európskej únie tvorilo len jednu časť, alebo cieľ projektu, pokladáme práve túto časť za nosnú pre celý projekt. Do diskusií sme si pozvali europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika, ktorý diskutoval  na rôzne témy. Aj keď boli témy rôznorodé, najviac sa diskutovalo na problematiku euroskepticizmu, migračnej krízy, a výhod občianstva Európskej únie. Ďalej sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia Európy pre občanov, ktorí prispeli do diskusie témami ako dobrovoľníctvo a predstavili nám ciele a hodnoty Európskej únie. Z pohľadu organizátora si môžeme dovoliť tvrdiť, že tieto témy zaujali diskutujúcich a ľudia debatovali o týchto témach aj po skončení podujatia. Myslíme si, že sme naplnili cieľ, ktorý sme si stanovili a ľudia začali chápať fungovanie únie a benefitov, ktoré máme vďaka únií. Taktiež získali cenné poznatky o cieľoch únie. Zástupcovia zúčastnených partnerov nám zas ukázali, čo všetko sa dá vybudovať a zmeniť v samospráve z podpory únie a grantov, ktoré nám únia poskytuje. Predstavili nám ich už zrealizované projekty, a rozprávali aj o plánoch do budúcna.

Keďže projekt nebol zameraný len na poznatky a debaty okolo Európskej únie, ale hlavne na prehlbovanie spolupráce medzi partnermi a nadviazaniu nových priateľstiev pripravili sme pre našich partnerov program, ktorý pozostával z predstavenia našej obce a širšieho okolia, zvykov, kultúry. Ostatní partneri tak isto predstavili svoju samosprávu a povedali nám o svojich zvykoch a kultúre. Aj v tejto časti bola citeľná Európska únia a to hlavne pri spoznávaní krás našej krajiny, kde sme sa oboznámili s tým, že väčšina pamiatok pri našej malej exkurzií niesla znak, alebo nápis v znení spolufinancované EÚ. Aj týmto sme sa presvedčili o výhodách únie.

Z nadobudnutých poznatkov a zážitkov vidíme budúcnosť projektu a prínos projektu pre nás aj našich partnerov. Naviazali sme nové priateľstvá, uzatvorili dohody o spolupráci a spoznali kultúru, tradície a históriu partnerov. V súčasnosti má naša obec rozbehnutých niekoľko projektov na ktorých spolupracujeme s našimi partnerskými obcami a mestom. Ako dopadnú, už v najbližšom čase uvidíme.

 

Dňa 20/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 22/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 23/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 


 
 
Položky 1-7 z 7

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povoleniaVytlačiť
 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

 

Bližšie informácie sú v priloženom súbore

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.pdf Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.pdf (253.8 kB)

 
 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016Vytlačiť
 

Celý dokument je v prílohe.


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 

Číslo konania:408/2018/97

Vybavuje: Ing. Matištík

Oravský Podzámok      15.02.2018

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Oravský Podzámok, na základe žiadosti zo dňa 14.02.2018 o výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. E-KN 110/2 v k.ú. Oravský Podzámok oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Oravskom Podzámku, resp. na adresu podatelna@oravskypodzamok.sk.
Predmetom žiadosti je výrub 4 ks lipy malolistej v zastavanom území obce v blízkosti cesty I/59, ktorej vlastníkom je SR- Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 81101 Bratislava. Dôvodom výrubu je zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a eleiminácia nebezpečenstva vyplývajúce zo zlého zdravotného stavu existujúcich drevín.
Dátum podania žiadosti: 14.02.2018.


Informáciu zverejnil: Mgr. Marek Čulen dňa 16.02.2018

Mgr. Jozef Záhora

     starosta obce


 
 
Položky 1-7 z 7

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 22.2.2018

meniny má: Etela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka