Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Našli sa kľúčeVytlačiť
 

Kľúče sú k disozícií na obecnom úrade v Oravskom Podzámkukľúče.jpg


 
 

Pozor na podomový predaj, poistenie a podobne!!!Vytlačiť
 

Upozornenie!!!

Policajný zbor upozorňuje  na nekalé praktiky zo strany podomnových predajcov a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne.

podomový predajVážení spoluobčania, hlavne seniori, chceme Vás v mene Policajného zboru upozorniť, že sa okolo nás pohybujú  stále viac a viac občania, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich  občanov. Polícia upozorňuje na rôznych podomových predajcov, zástupcov firiem, ktoré ponúkajú lacnejšiu elektrickú energiu plyn, rôzne výhry a poistenia a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne. V prípade, že Vás takéto osoby navštívia v žiadnom prípade ich nevpúšťajte do svojich dvorov a už vôbec nie do domácností. V takomto prípade ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

nekalé praktiky


 
 

Európa pre občanov Projekt Aj my tvoríme Európsku úniu financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanovVytlačiť
 

EU.png

Účasť: na prvom podujatí projekt umožnil stretnutie 578 občanov, z ktorých 450 pochádzalo z obce Oravský Podzámok, 72 pochádzalo z obce Branky (Česká republika), 56 z mesta Vodňany (Česká republika).

Účasť: na druhom podujatí projekt umižnil stretnutie 92 občanov z ktorých 20 pochádzalo z obce Oravský Podzámok (Slovenská republika) a 72 z gminy Lipinki (Poľsko).

Miesto/dátumy: 1. podujatie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/07/2017 do 23/07/2017

Miesto/dátumy: 2. poduajtie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/10/2017 do 24/10/2017

Stručný opis: Prvé podujatie

Najväčšou výzvou projektu a zároveň aj najväčším úspechom bolo zapojenie účastníkov do debát okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Aj keď debaty a predstavenie Európskej únie tvorilo len jednu časť, alebo cieľ projektu, pokladáme práve túto časť za nosnú pre celý projekt. Do diskusií sme si pozvali europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika, ktorý diskutoval  na rôzne témy. Aj keď boli témy rôznorodé, najviac sa diskutovalo na problematiku euroskepticizmu, migračnej krízy, a výhod občianstva Európskej únie. Ďalej sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia Európy pre občanov, ktorí prispeli do diskusie témami ako dobrovoľníctvo a predstavili nám ciele a hodnoty Európskej únie. Z pohľadu organizátora si môžeme dovoliť tvrdiť, že tieto témy zaujali diskutujúcich a ľudia debatovali o týchto témach aj po skončení podujatia. Myslíme si, že sme naplnili cieľ, ktorý sme si stanovili a ľudia začali chápať fungovanie únie a benefitov, ktoré máme vďaka únií. Taktiež získali cenné poznatky o cieľoch únie. Zástupcovia zúčastnených partnerov nám zas ukázali, čo všetko sa dá vybudovať a zmeniť v samospráve z podpory únie a grantov, ktoré nám únia poskytuje. Predstavili nám ich už zrealizované projekty, a rozprávali aj o plánoch do budúcna.

Keďže projekt nebol zameraný len na poznatky a debaty okolo Európskej únie, ale hlavne na prehlbovanie spolupráce medzi partnermi a nadviazaniu nových priateľstiev pripravili sme pre našich partnerov program, ktorý pozostával z predstavenia našej obce a širšieho okolia, zvykov, kultúry. Ostatní partneri tak isto predstavili svoju samosprávu a povedali nám o svojich zvykoch a kultúre. Aj v tejto časti bola citeľná Európska únia a to hlavne pri spoznávaní krás našej krajiny, kde sme sa oboznámili s tým, že väčšina pamiatok pri našej malej exkurzií niesla znak, alebo nápis v znení spolufinancované EÚ. Aj týmto sme sa presvedčili o výhodách únie.

Z nadobudnutých poznatkov a zážitkov vidíme budúcnosť projektu a prínos projektu pre nás aj našich partnerov. Naviazali sme nové priateľstvá, uzatvorili dohody o spolupráci a spoznali kultúru, tradície a históriu partnerov. V súčasnosti má naša obec rozbehnutých niekoľko projektov na ktorých spolupracujeme s našimi partnerskými obcami a mestom. Ako dopadnú, už v najbližšom čase uvidíme.

 

 

Dňa 20/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 22/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 23/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 

Stručný opis: Druhé podujatie

Druhé podujatie bolo organizované pre gminu Lipinki z dôvodu, že sa táto partnerská samospráva nemohla zúčastniť na prvom podujatí. Obec Oravský Podzámok privítal delegáciu z obce Lipinki. Naša delegácia mala za úlohu ozrejmiť a prezentovať výsledky a poznatky prvého podujatia. Delegácia bola vedená Mgr. Jozefom Záhorom, ktorý za pomoci svojej delegácie tlmočil dosiahnuté výsledky prvého podujatia. Keďže sa na tomto podujatí stretli len dve partnerské samosprávy, ostatné samosprávy boli prezentované za pomoci prezentácií a ústneho podania. Občania partnerskej samosprávy prejavili záujem o témy, ktoré boli rozoberané aj na prvom podujatí a to nosné témy okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Ďalej sa rozoberali témy ako euroskepticizmu, migračná kríza, a výhody občianstva Európskej únie. Taktiež sme ukázali, čo všetko sa dá vybudovať za podpory EÚ.

Ďalšou časťou podujatia bolo ukázanie našej krajiny a predstavenie našej kultúry. Táto časť bola zo strany partnerskej samosprávy prezentovaná hlavne fotografiami a prezentáciami. Naša obec prispela do tejto témy predstavením a ukázaním svojej krajiny, kultúry a tradícií.

Aj keď druhé podujatie nemalo takú veľkú účasť ako prvé, jeho prínos je viditeľný dodnes a to hlavne v nadobudnutí nových poznatkov, upevnení našich priateľstiev a nadviazaní novej spolupráce.

Dňa 20/10/2017 príchod účastníkov vo večerných hodinách, slávnostná večera

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 22/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 23/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 24/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 


 
 
Položky 1-10 z 15

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Vytlačiť
 

Voľby.jpg


 
 

Oznámenie počtu obyvateľovVytlačiť
 

OBEC ORAVSKÝ  PODZÁMOK

  Zverejnenie počtu obyvateľov obce Oravský Podzámok.

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 203/2018Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí  z 10.júna 2018  zverejňujeme počet obyvateľov obce Oravský Podzámok.

 

Počet obyvateľov Obce Oravský Podzámok  je   1368.

 

 

                                                                                                           Mgr. Jozef Záhora

V Oravskom Podzámku dňa 14.08.2018                                         starosta obce

 


 
 

Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - zaslanie oznámenia o zmeneVytlačiť
 

Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - zaslanie oznámenia o zmene

Ministerstvo životného prostredia požiadalo Obec Oravský Podzámok aby informovala verejnosť o tejto skutočnosti. Bližšie informácie sú v priloženom súbore. Dokumentácia je k nahliadnutiu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku počas pracovných dní.

Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - zaslanie oznámenia o zmene Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - zaslanie oznámenia o zmene.pdf Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - zaslanie oznámenia o zmene.pdf (150.5 kB)

 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE

Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Oravský Podzámok, so sídlom Oravský Podzámok 61, Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zo dňa 26.07.2018

ZVEREJŇUJE

svoj zámer previesť kúpnou zmluvou nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmetom predaja je pozemok KN-C parc. č. 523/3, záhrada o výmere 20 m2. Predmetný pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 30216621-134/2005 zo dňa 06.09.2007, vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom GEODET, s miestom podnikania Obrancov mieru 1774/12, Dolný Kubín, PSČ: 026 01, IČO: 30 216 621, z pozemku KN-E parc. č. 10321, orná pôda o výmere 67 m2, ktorý je vo vlastníctve obce Oravský Podzámok.

Kúpnou zmluvou obec Oravský Podzámok prevedie pozemok KN-C parc. č. 523/3, záhrada o výmere 20 m2 na pána Jána Vojčíka, rod. Vojčík, nar.

, trvalý pobyt Dolná Lehota 565, Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 za kúpnu cenu 20,00 eur/m2.

Prevod majetku obce, t. j. pozemku KN-C parc. č. 523/3, záhrada o výmere 20 m2 sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený nasledovne:

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kúpna zmluva je uzavretá z dôvodov usporiadania vlastníckych práv medzi jej zmluvnými stranami, a to preto, že predmetný pozemok sa nachádza za uzavretým a legálnym oplotením pána Jána Vojčíka, a teda žiadne iné 3. osoby k nemu nemajú prístup, funkčne súvisí s jeho stavbou rodinného domu. Pán Ján Vojčík sa o pozemok riadne stará a má záujem kúpou tohto pozemku si zabezpečiť prístup k rodinnému domu. Svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. Všetky ostatné možnosti usporiadania vlastníckych vzťahov v tejto veci by boli buď nerealizovateľné alebo realizovateľné za výrazne neprimeraných nákladov.

Vzhľadom na vyššie uvedené, je pán Ján Vojčík povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom predmetného pozemku. Pán Ján Vojčík je preto povinný zaplatiť obci Oravský Podzámok peňažnú náhradu, ktorá pozostáva najmä no nie výlučne z náhrady za výdavky spojené s právnymi službami pri príprave kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a náhrady za správny poplatok za podanie návrhu na vklad kúpnej zmluvy.

Dátum zverejnenia: 10.08.2018

                                                                                              Obec Oravský Podzámok

                                                                                              .................................

                                                                                              Mgr. Jozef Záhora

                                                                                              starosta obce


 
 

Výsledok vybavenia petícieVytlačiť
 

Výsledok vybavenia  petície

Obec Oravský Podzámok, podľa zákona 29/2015 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.  Čl. I, §5 Podanie a vybavenie petície,  ods. (7) ,  ako orgán verejnej moci  zverejňuje výsledok vybavenia „Petície za vybudovanie detského ihriska v lokalite Stodolisko“  doručenej 06.06.2018 č.j. 1330/2018.

Obec Oravský Podzámok oznámila listom č. j. 1354/2018 zo dňa 08.06.2018 predsedovi petičného výboru Pavlovi Chomistekovi na základe doručenej „Petície za vybudovanie detského ihriska v lokalite Stodolisko“, že obecné zastupiteľstvo obce Oravský Podzámok prerokuje vyššie uvedenú petíciu na zasadnutí  v zmysle § 5d ods. (3) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Dňa 19.07.2018 bolo predsedovi petičného výboru Pavlovi Chomistekovi zaslané oznámenie o prerokovaní petície a pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.07.2018.

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku prerokovalo horeuvedenú petíciu na 32. zasadnutí bod programu č. 6.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo 26.07.2018 o 16 00 hod v sále kultúrneho domu neprišiel nikto z petičného výboru ani z občanov, ktorí požadovali podpísaním petície vybudovanie ihriska v areály COOP Jednota.

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s obsahom petície a postupom obce pri vybavení petície nasledovným spôsobom:

Dňa 06.06.2018 bola do podateľne obecného úradu doručená petícia občanov, ktorí požadujú vybudovanie detského ihriska v areály COOP Jednota na mieste, kde obec plánovala výstavbu zberného dvora.

Dole podpísaní občania  žiadajú o súčinnosť obecného úradu – obce Oravský Podzámok pri vybudovaní detského ihriska pre deti v lokalite Stodolisko na pozemku podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo a obcou Oravský Podzámok zo dňa 5.4.2018 týkajúcej sa nájmu nehnuteľností zapísaných na LV č. 795.

Ako dôvod uvádzajú, že obec nemá doposiaľ vybudované vhodné ihrisko pre deti od najmenšieho veku a považujú túto lokalitu vhodnú na vybudovanie takéhoto ihriska pre deti všetkých vekových kategórií.

Zároveň požadujú:

1. Využitie uzatvorenia hore citovanej nájomnej zmluvy a túto upraviť resp. doplniť s vypustením pasáži týkajúcich sa Zberného dvora a následným doplnením o vybudovanie detského ihriska.

2. Schválenie vyčlenenia financií obce na realizáciu nájomnej zmluvy s účelom určenia na vybudovanie detského ihriska.

3. Poskytnutie všetkej možnej podpory zo strany obecného úradu pri prípadnej realizácií tohto projektu.

4. Zabezpečenie vyčistenia tejto lokality – odstránením skladovania materiálu niektorými subjektmi.

Podpísaní občania obce Oravský Podzámok sa zaväzujú poskytnúť všetky možnosti za účelom realizácie vybudovania tohto detského ihriska ako napr. možnosť získavania financií pre tento projekt, využitia podpory ochotnými podnikateľskými subjektami, tak aj osobnou aktivitou zaväzujúc sa odpracovaním, alebo zabezpečením odpracovania minimálne 8 brigádnických hodín každou osobou pri výstavbe a úpravách ihriska.

Na internetovej stránke obce bola zverejnená anketa, kde mohli obyvatelia hlasovať v ktorej lokalite podporujú vybudovanie detského ihriska. Podporiť mohli niektorú z troch nasledujúcich lokalít: 1. Areál COOP Jednota, 2. Areál bývalej Materskej školy na Stodolisku, 3. Areál futbalového ihriska.

Starosta informoval poslancov o hlasovaní v ankete na www.oravskypodzamok.sk

Celkovo sa do hlasovania zapojilo 500 hlasujúcich. Za lokalitu ktorá podporovala vybudovanie detského ihriska v areály COOP Jednota sa vyslovilo 9 hlasujúcich.

Prehľad hlasovania v ankete „Návrh miesta na vybudovanie detského ihriska v Oravskom Podzámku“  k 26.07.2018 o 14 00 hod.

Lokalita č.1 - areál COOP Jednota                                                             9 / 500   =   1,8 % 

Lokalita č.2 - areál futbalového ihriska                                                     153 / 500   = 30,6% 

Lokalita č.3 - areál bývalej MŠ Stodolisko                                               338 / 500   =  67,6 %

 

Po diskusii  obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o prerokovaní petície a uznesenie o neschválení  vybudovania detského ihriska v areály COOP Jednota v zmysle petície obyvateľov obce zo dňa 06.06.2018.

Výpis z uznesenia

z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zo dňa 26. 07. 2018

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku

Prerokovalo

Petíciu doručenú dňa 06.06.2018 za vybudovanie detského ihriska v lokalite Stodolisko.

                                                                                                                        

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku

Neschvaľuje

Vybudovanie detského ihriska v areály COOP Jednota v zmysle petície obyvateľov obce zo dňa 06.06.2018.

Predsedovi petičného výboru Pavlovi Chomistekovi bolo zaslané oznámenie o prerokovaní petície.

 

V Oravskom Podzámku, dňa 03.08.2018                    .....................................................

                                                                                      Mgr. Jozef Záhora, starosta obce


 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK č. 5/2018 ktorým sa v súlade s Územným plánom obce Oravský Podzámok zmenami a doplnkami č. 2 mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Oravský Podzámok schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom Podzámku.č. 3/2007 zo dňa 21. 02. 2007.Vytlačiť
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK č. 5/2018 ktorým sa v súlade s Územným plánom obce Oravský Podzámok zmenami a doplnkami č. 2 mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Oravský Podzámok schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom Podzámku.č. 3/2007 zo dňa 21. 02. 2007.

 

Celé znenie je v priloženom súbore

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK č. 5/2018 ktorým sa v súlade s Územným plánom obce Oravský Podzámok zmenami a dopln-kami č. 2 mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Oravský Podzámok schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom Podzámku.č. 3/2007 zo dňa 21. 02. 2007. VZN k UPN ZaD č. 2_ final.pdf VZN k UPN ZaD č. 2_ final.pdf (785.8 kB)

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 03.09.2018 07:30 do: 03.09.2018 13:30 Vytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 03.09.2018 07:30 do: 03.09.2018 13:30.

 

Bližšie podrobnosti sú v priloženom súbore

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vyrozumenie.pdf Vyrozumenie.pdf (356.4 kB)

 
 
Položky 1-10 z 15

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka