Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam !Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania, z dôvodu rekonštrukcie budovy obecného úradu sa pracovisko obecného úradu od 17.12.2018 presúva do Základnej školy v Oravskom Podzámku s. č. 51. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov obecného úradu na telefónnom čísle 0902 288 723 resp. 0905 288 723 v pondelok až v piatok od 7:30 do 15:00 hodiny.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

InformáciaVytlačiť
 

Vážení spoluobčania

Informujeme Vás o možnosti požiadať Štátny fond rozvoja bývania o odpustenie časti úveru.

V prípade, že ste uzavreli zmluvný vzťah so Štátnym fondom rozvoja bývania do 31.12.2013 a spĺňate podmienky na odpustenie časti úveru z dôvodu narodenia dieťaťa v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. môžete v termíne najneskôr do 31.12.2018 požiadať písomne Štátny fond rozvoja bývania  o odpustenie časti úveru.

Žiadosť ste povinný doručiť poštou na adresu ŠFRB spolu s prílohami:

-       Overená kópia rodného listu každého dieťaťa (matrikou)

-       Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vydané príslušným obecným úradom alebo  čestné prehlásenie klienta, že dieťa s ním žije v spoločnej domácnosti. Podpis na čestnom prehlásení musí byť  overený matrikou.

V zmysle Zákona č. 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov možno dlžníkovi podľa § 7 ods. 1 písm. a)  počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak

a)    sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,

b)    písomne požiada fond o odpustenie časti úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru a

c)    dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky voči fondu.

Ak ku dňu podania žiadosti  je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.

V prílohe nájdete vzory tlačív.

V prípade akýchkoľvek otázok  prosím kontaktujte:

Ing. Marián Smoleň

mobil: +421 905 364 812

tel.:     043 / 58 14 442


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.12.2018Vytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.12.2018.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.12.2018 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.12..pdf Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.12..pdf (427 kB)

 
 

Zástavka pod hradomVytlačiť
 

Obci Oravský Podzámok bola poskytnutá dotácia vo výške 2000 Eur zo Žilinského samosprávneho kraja v rámci výzvy č.3/2018 z programu: Regionálny rozvoj a podprogram: Verejný priestor a verejná infraštruktúra na výstavbu novej autobusovej zástavky (smer Dolný Kubín). Priebeh realizácie výstavby pozostával z viacerých častí. Najskôr sa odstránila stará zástavka, ktorá bola vybudovaná koncom 80-tych rokoch 20. storočia. Následne sa pripravila plocha na montáž novej zástavky. Nová zástavka bola vyrobená dodávateľskou firmou.

Novovybudovanú zástavku, keďže sa nachádza v pamiatkovej zóne, schválil Krajský pamiatkový úrad Žilina. 

ZASK.png

IMG_1661.jpgIMG_1660.jpg


 
 

Zeleň v obci Oravský PodzámokVytlačiť
 

og-image.jpg

Prvá stavebná sporiteľňa podporila podaný projekt: Zeleň v obci Oravský Podzámok. Aj vďaka tomuto projektu sme tento rok revitalizovali zeleň v našej obci. Vďaka finančnému daru sme upravili a revitalizovali zeleň v centre obce. Upravili sme okolie sochy P. O. Hviezdoslava, ďalej sme revitalizovali zeleň pred kostolom sv. Jána Nepomuckého. V parku pod hradom sme urobili celkovú údržbu drevín a pridali nové dreviny. Pred bytovým domom súpisné číslo 115 boli odstránené staré stromy, ktoré ohrozovali chodcov a motoristov. Ďalej bol vysiaty trávnik a vysadené štyri lipy. 

IMG_1537.jpgIMG_1540.jpgIMG_1539.jpgIMG_1598.JPG


 
 

Kniha: Oravský Podzámok sprievodca po obciVytlačiť
 

Vážení spoluobčania a návštevníci obce,

obec Oravský Podzámok vydáva v poradí už tretiu publikáciu o našej obci. Táto publikácie je k dispozícií na obecnom úrade v Oravskom Pozdámku. Každá domácnosť dostane jednu publikáciu zadarmo, prosíme o vyzdvyhnutie si na obecnom úrade. Ak je záujem o viac kusov, každý ďalší kus je spoplatnený v cene 10 eur. Pre viac informácií volajte 0435893107.kniha.jpg

 


 
 

POZOR!Vytlačiť
 

Seniori, pozor nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov, pri komunikácií s cudzími osobami buďte opatrní.

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa najčastejšie skrývajú v osobách, ktoré seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Oslovujú ich telefonicky, priamo na ulici alebo v ich príbytku. Vydávajú sa tiež za zástupcovplynární, elektrikární, vodární, prílsušníkov Policajného zboru, pracovníkov sociálnych úradov, či iných spoločností. Častokrát ponúkajú na predaj rôzny tovar za výhodné ceny.

Polícia radí seniorom

 1. Ak Vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá sa vydáva za Vášho príbuzného a žiada o finančnú pomoc, čo najskôr si overte, či skutočne telefonoval Váš príbuzný. Obratom mu zavolajte.
 2. Nikdy nesadajte cudzím osobám do ich auta.
 3. Nesúhlaste s tým, aby Vás cudzie osoby odviezli domov, k bankomatu alebo do banky.
 4. Nerozmieňajte (nevydávajte) peniaze cudzím osobám, ak tvrdia, že majú bankovku vyššej nominálnej hodnoty.
 5. Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené svoje úspory alebo cennosti.
 6. Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ich súrne potrebuje pre pomoc inému, napr. na operáciu a sľubuje, že peniaze čoskoro vráti.
 7. Cez telefón nikdy neposkytujte osobe údaje, ani údaje o finančných, či rodinných pomeroch.
 8. Osoby vykonávajúce odpočty vody, plynu, či elektriny sú povinné preukázať sa poverením spoločnosti na výkon odpočtov a na požiadanie aj občianskym preukazom. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že Vám prišli vyúčtovať preplatok, či nedoplatok.
 9. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali výhercom a pršli Vám vyplatiť výhru. Žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb.
 10. Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote.

V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia, kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112.


 
 

Revitalizácia zelene v Oravskom PodzámkuVytlačiť
 

Rozhodnutím  ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17.04.2018  č.86/POD-503/18 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku bola obci pridelená dotácia na projekt Revitalizácia zelene v Oravskom Podzámku. 

 

Obec z dotácie a z vlastných zdrojov financovala tento projekt. Projekt bol realizovaný dodávateľským spôsobom na základe výsledkov verejného obstarávania a pracovníkmi obce.

Pracovníkmi obce boli vykonané prípravné práce. Dodávateľ Ing. Ivan Stolár Záhradnícke centrum Oáza začal s prácami odstránením starých pňov, vyschnutých drevín, živého plota. 

 

Na ploche v okolí pamätníka  P. O. Hviezdoslava bol odstránený živý plot a odstránený starý trávnik a pôvodne vysadené kvetiny.  Na pripravenú plochu boli vysadené rastliny a kvety. Vysadené boli rastliny živého plota.

V rámci projektu bola revitalizovaná zeleň pred vstupom do kostola sv. Jána Nepomuckého.

Odstránené boli  staré pne, vypílené stromy a odstránené ich pne. Odstránený bol živý plot. Odstránený bol starý kovový plot. Dovezená bola hlina na vyrovnanie terénu. Vysadené boli ruže, živý plot a vysiaty nový trávnik.

Pri realizácii projektu sme využili dostupné mechanizmy na práce pri odstraňovaní starých pňov , pri  výrube drevín a ich odvoze  na vykopanie živého plota a prípravu terénu pred sadením.

 

Dodávateľ v zmysle zmluvy vykonal  vysadenie nasledovnej zelene:

Penisetum alopecuroides Hameln 161 ks, Hechera Palace Purple 266 ks, Aster dumosus Purple Diamond 49, Symphorciarpos albus 100 ks, Symphorciarpos albus 182 ks ,Ruže 16 ks.

 

Pri výsadbe bol použitý záhradnícky substrát, rastliny boli prihnojené.

 

Projekt bol realizovaný  v období júl – september 2018.

logo dedina.jpglogo enviromentalny.png


 
 

Upozornenie - detské ihrisko StodoliskoVytlačiť
 

Vážení občania, obec Oravský Podzámok vybudovala v miestnej časti Stodolisko nové detské ihrisko. Z bezpečnostných dôvodov je vstup na ihrisko z ulice nad radovou zástavbou. Brána, ktorá vedie z hlavnej cesty, bude v najbližších dňoch uzavretá. Prosíme rodičov, aby dávali pozor na svoje deti. Vstup na ihrisko je vyznačený, stačí sledovať šípky.šípky.jpg


 
 

Európa pre občanov Projekt Aj my tvoríme Európsku úniu financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanovVytlačiť
 

EU.png

Účasť: na prvom podujatí projekt umožnil stretnutie 578 občanov, z ktorých 450 pochádzalo z obce Oravský Podzámok, 72 pochádzalo z obce Branky (Česká republika), 56 z mesta Vodňany (Česká republika).

Účasť: na druhom podujatí projekt umižnil stretnutie 92 občanov z ktorých 20 pochádzalo z obce Oravský Podzámok (Slovenská republika) a 72 z gminy Lipinki (Poľsko).

Miesto/dátumy: 1. podujatie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/07/2017 do 23/07/2017

Miesto/dátumy: 2. poduajtie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/10/2017 do 24/10/2017

Stručný opis: Prvé podujatie

Najväčšou výzvou projektu a zároveň aj najväčším úspechom bolo zapojenie účastníkov do debát okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Aj keď debaty a predstavenie Európskej únie tvorilo len jednu časť, alebo cieľ projektu, pokladáme práve túto časť za nosnú pre celý projekt. Do diskusií sme si pozvali europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika, ktorý diskutoval  na rôzne témy. Aj keď boli témy rôznorodé, najviac sa diskutovalo na problematiku euroskepticizmu, migračnej krízy, a výhod občianstva Európskej únie. Ďalej sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia Európy pre občanov, ktorí prispeli do diskusie témami ako dobrovoľníctvo a predstavili nám ciele a hodnoty Európskej únie. Z pohľadu organizátora si môžeme dovoliť tvrdiť, že tieto témy zaujali diskutujúcich a ľudia debatovali o týchto témach aj po skončení podujatia. Myslíme si, že sme naplnili cieľ, ktorý sme si stanovili a ľudia začali chápať fungovanie únie a benefitov, ktoré máme vďaka únií. Taktiež získali cenné poznatky o cieľoch únie. Zástupcovia zúčastnených partnerov nám zas ukázali, čo všetko sa dá vybudovať a zmeniť v samospráve z podpory únie a grantov, ktoré nám únia poskytuje. Predstavili nám ich už zrealizované projekty, a rozprávali aj o plánoch do budúcna.

Keďže projekt nebol zameraný len na poznatky a debaty okolo Európskej únie, ale hlavne na prehlbovanie spolupráce medzi partnermi a nadviazaniu nových priateľstiev pripravili sme pre našich partnerov program, ktorý pozostával z predstavenia našej obce a širšieho okolia, zvykov, kultúry. Ostatní partneri tak isto predstavili svoju samosprávu a povedali nám o svojich zvykoch a kultúre. Aj v tejto časti bola citeľná Európska únia a to hlavne pri spoznávaní krás našej krajiny, kde sme sa oboznámili s tým, že väčšina pamiatok pri našej malej exkurzií niesla znak, alebo nápis v znení spolufinancované EÚ. Aj týmto sme sa presvedčili o výhodách únie.

Z nadobudnutých poznatkov a zážitkov vidíme budúcnosť projektu a prínos projektu pre nás aj našich partnerov. Naviazali sme nové priateľstvá, uzatvorili dohody o spolupráci a spoznali kultúru, tradície a históriu partnerov. V súčasnosti má naša obec rozbehnutých niekoľko projektov na ktorých spolupracujeme s našimi partnerskými obcami a mestom. Ako dopadnú, už v najbližšom čase uvidíme.

 

 

Dňa 20/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 22/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 23/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 

Stručný opis: Druhé podujatie

Druhé podujatie bolo organizované pre gminu Lipinki z dôvodu, že sa táto partnerská samospráva nemohla zúčastniť na prvom podujatí. Obec Oravský Podzámok privítal delegáciu z obce Lipinki. Naša delegácia mala za úlohu ozrejmiť a prezentovať výsledky a poznatky prvého podujatia. Delegácia bola vedená Mgr. Jozefom Záhorom, ktorý za pomoci svojej delegácie tlmočil dosiahnuté výsledky prvého podujatia. Keďže sa na tomto podujatí stretli len dve partnerské samosprávy, ostatné samosprávy boli prezentované za pomoci prezentácií a ústneho podania. Občania partnerskej samosprávy prejavili záujem o témy, ktoré boli rozoberané aj na prvom podujatí a to nosné témy okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Ďalej sa rozoberali témy ako euroskepticizmu, migračná kríza, a výhody občianstva Európskej únie. Taktiež sme ukázali, čo všetko sa dá vybudovať za podpory EÚ.

Ďalšou časťou podujatia bolo ukázanie našej krajiny a predstavenie našej kultúry. Táto časť bola zo strany partnerskej samosprávy prezentovaná hlavne fotografiami a prezentáciami. Naša obec prispela do tejto témy predstavením a ukázaním svojej krajiny, kultúry a tradícií.

Aj keď druhé podujatie nemalo takú veľkú účasť ako prvé, jeho prínos je viditeľný dodnes a to hlavne v nadobudnutí nových poznatkov, upevnení našich priateľstiev a nadviazaní novej spolupráce.

Dňa 20/10/2017 príchod účastníkov vo večerných hodinách, slávnostná večera

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 22/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 23/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 24/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 


 
 
Položky 1-10 z 14

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka