Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE

Matúškova 1636/13, 026 01  Dolný Kubín

­­­                                                                               

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

od 15.06.2018 od 07:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje  najmä:

fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.             o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní   najmä:

zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok          a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste        v závislosti od plochy lesných porastov,

udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

mjr. Mgr. Dušan  B a k o š


 
 

Vybudovanie detského ihriskaVytlačiť
 

Vážení občania oznamuje Vám, že sme spustili anketu o vyjadrenie Vášho názoru na vybudovanie detského ihriska v obci Oravský Podzámok. Anketa obsahuje tri možné lokatily, kde by sa mohlo ihrisko vybudovať. Anketa je dostupná na internetovej stránke obce www.oravskypodzamok.sk v pravom stĺpci dole. 

Prvá lokalita vychádza z návrhu občanov obce Oravský Podzámok, ktorí doručili petíciu dňa 06.06.2018 a detské ihrisko žiadajú vybudovať v areály COOP Jednota na Stodolisku.

Lokalita č. 1 - areál COOP Jednota.jpg

Lokalita č. 1 - areál COOP Jednota (2).jpg

Ďalšie dve lokality vychádzajú z obce Oravský Podzámok. Obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2018 schválilo na vybudovanie detského ihriska sumu vo výške 10 000 €. Návrh je vybudovať detské ihrisko v areály bývalej materskej školy na Stodolisku. Ďalší návrh obce je vybudovať detské ihrisko v športovom areály pri futbalovom ihrisku.

Lokalita č.2 - futbalové ihrisko.jpg

Lokalita č.2 - futbalové ihrisko (2).jpg

Lokalita č.3 - bývala škôlka.jpg

Lokalita č.3 - bývala škôlka (2).jpg

Anketa je dostupná na internetovej stránke obce www.oravskypodzamok.sk v pravom stĺpci dole. 


 
 

Pozor na podomový predaj, poistenie a podobne!!!Vytlačiť
 

Upozornenie!!!

Policajný zbor upozorňuje  na nekalé praktiky zo strany podomnových predajcov a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne.

podomový predajVážení spoluobčania, hlavne seniori, chceme Vás v mene Policajného zboru upozorniť, že sa okolo nás pohybujú  stále viac a viac občania, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich  občanov. Polícia upozorňuje na rôznych podomových predajcov, zástupcov firiem, ktoré ponúkajú lacnejšiu elektrickú energiu plyn, rôzne výhry a poistenia a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne. V prípade, že Vás takéto osoby navštívia v žiadnom prípade ich nevpúšťajte do svojich dvorov a už vôbec nie do domácností. V takomto prípade ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

nekalé praktiky


 
 

Európa pre občanov Projekt Aj my tvoríme Európsku úniu financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanovVytlačiť
 

EU.png

Účasť: na prvom podujatí projekt umožnil stretnutie 578 občanov, z ktorých 450 pochádzalo z obce Oravský Podzámok, 72 pochádzalo z obce Branky (Česká republika), 56 z mesta Vodňany (Česká republika).

Účasť: na druhom podujatí projekt umižnil stretnutie 92 občanov z ktorých 20 pochádzalo z obce Oravský Podzámok (Slovenská republika) a 72 z gminy Lipinki (Poľsko).

Miesto/dátumy: 1. podujatie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/07/2017 do 23/07/2017

Miesto/dátumy: 2. poduajtie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/10/2017 do 24/10/2017

Stručný opis: Prvé podujatie

Najväčšou výzvou projektu a zároveň aj najväčším úspechom bolo zapojenie účastníkov do debát okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Aj keď debaty a predstavenie Európskej únie tvorilo len jednu časť, alebo cieľ projektu, pokladáme práve túto časť za nosnú pre celý projekt. Do diskusií sme si pozvali europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika, ktorý diskutoval  na rôzne témy. Aj keď boli témy rôznorodé, najviac sa diskutovalo na problematiku euroskepticizmu, migračnej krízy, a výhod občianstva Európskej únie. Ďalej sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia Európy pre občanov, ktorí prispeli do diskusie témami ako dobrovoľníctvo a predstavili nám ciele a hodnoty Európskej únie. Z pohľadu organizátora si môžeme dovoliť tvrdiť, že tieto témy zaujali diskutujúcich a ľudia debatovali o týchto témach aj po skončení podujatia. Myslíme si, že sme naplnili cieľ, ktorý sme si stanovili a ľudia začali chápať fungovanie únie a benefitov, ktoré máme vďaka únií. Taktiež získali cenné poznatky o cieľoch únie. Zástupcovia zúčastnených partnerov nám zas ukázali, čo všetko sa dá vybudovať a zmeniť v samospráve z podpory únie a grantov, ktoré nám únia poskytuje. Predstavili nám ich už zrealizované projekty, a rozprávali aj o plánoch do budúcna.

Keďže projekt nebol zameraný len na poznatky a debaty okolo Európskej únie, ale hlavne na prehlbovanie spolupráce medzi partnermi a nadviazaniu nových priateľstiev pripravili sme pre našich partnerov program, ktorý pozostával z predstavenia našej obce a širšieho okolia, zvykov, kultúry. Ostatní partneri tak isto predstavili svoju samosprávu a povedali nám o svojich zvykoch a kultúre. Aj v tejto časti bola citeľná Európska únia a to hlavne pri spoznávaní krás našej krajiny, kde sme sa oboznámili s tým, že väčšina pamiatok pri našej malej exkurzií niesla znak, alebo nápis v znení spolufinancované EÚ. Aj týmto sme sa presvedčili o výhodách únie.

Z nadobudnutých poznatkov a zážitkov vidíme budúcnosť projektu a prínos projektu pre nás aj našich partnerov. Naviazali sme nové priateľstvá, uzatvorili dohody o spolupráci a spoznali kultúru, tradície a históriu partnerov. V súčasnosti má naša obec rozbehnutých niekoľko projektov na ktorých spolupracujeme s našimi partnerskými obcami a mestom. Ako dopadnú, už v najbližšom čase uvidíme.

 

 

Dňa 20/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 22/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 23/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 

Stručný opis: Druhé podujatie

Druhé podujatie bolo organizované pre gminu Lipinki z dôvodu, že sa táto partnerská samospráva nemohla zúčastniť na prvom podujatí. Obec Oravský Podzámok privítal delegáciu z obce Lipinki. Naša delegácia mala za úlohu ozrejmiť a prezentovať výsledky a poznatky prvého podujatia. Delegácia bola vedená Mgr. Jozefom Záhorom, ktorý za pomoci svojej delegácie tlmočil dosiahnuté výsledky prvého podujatia. Keďže sa na tomto podujatí stretli len dve partnerské samosprávy, ostatné samosprávy boli prezentované za pomoci prezentácií a ústneho podania. Občania partnerskej samosprávy prejavili záujem o témy, ktoré boli rozoberané aj na prvom podujatí a to nosné témy okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Ďalej sa rozoberali témy ako euroskepticizmu, migračná kríza, a výhody občianstva Európskej únie. Taktiež sme ukázali, čo všetko sa dá vybudovať za podpory EÚ.

Ďalšou časťou podujatia bolo ukázanie našej krajiny a predstavenie našej kultúry. Táto časť bola zo strany partnerskej samosprávy prezentovaná hlavne fotografiami a prezentáciami. Naša obec prispela do tejto témy predstavením a ukázaním svojej krajiny, kultúry a tradícií.

Aj keď druhé podujatie nemalo takú veľkú účasť ako prvé, jeho prínos je viditeľný dodnes a to hlavne v nadobudnutí nových poznatkov, upevnení našich priateľstiev a nadviazaní novej spolupráce.

Dňa 20/10/2017 príchod účastníkov vo večerných hodinách, slávnostná večera

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 22/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 23/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 24/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 


 
 
Položky 1-10 z 13

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.07.2018Vytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.07.2018.

 

Bližšie informácie sú v priloženom súbore.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.07.2018 Vyrozumenie10_7.pdf Vyrozumenie10_7.pdf (360.7 kB)

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 11.07.2018Vytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 11.07.2018

 

Bližšie informácie sú v priloženom súbore

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 11.07.2018 Vyrozumenie11_7.pdf Vyrozumenie11_7.pdf (385.2 kB)

 
 

,,Územný plán obe Hruštín -*rozposlanie rozsahu hodnotenia strategických dokumentovVytlačiť
 

,,Územný plán obe Hruštín" -*rozposlanie rozsahu hodnotenia strategických dokumentov.

 

Bližšie informácie naájdete v priloženom súbore

,,Územný plán obe Hruštín" -*rozposlanie rozsahu hodnotenia strategických dokumentov Strategický plán.pdf Strategický plán.pdf (497.9 kB)

 
 

Pracovisko mletia FeSiCaVytlačiť
 

Pracovisko mletia FeSiCa - bližšie informácie v priloženom súbore


 
 

InformáciaVytlačiť
 

Fotografie a ochrana osobných údajov

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážená verejnosť,

Obec Oravský Podzámok, so sídlom: Oravský Podzámok 61, 027 41 IČO: 00314731 ,E-mail: podatelna@oravskypodzamok.sk (ďalej len „obec“) Vás ako prevádzkovateľ v súlade s článkom 13 GDPR týmto informuje, že počas kultúrnych podujatí organizovaných obcou plánujeme vyhotovovať fotografie, ktoré budú slúžiť na spravodajské a dokumentačné účely o činnostiach a aktivitách obce. Niektoré fotografie môžu byť zverejnené na webovej stránke obce.

Občiansky zákonník v §12 stanovuje, že na vyhotovenie a použitie fotografie fyzickej osoby je potrebné jej privolenie – súhlas. Za súhlas sa pokladá aj gesto súhlasu dané fotografovi, ktoré vzhľadom na okolnosti prípadu nevzbudzuje pochybnosti. Nakoľko fotografie majú slúžiť pre spravodajské a dokumentačné účely obce, udelený súhlas platí po dobu trvania tohto účelu, resp. do odvolania súhlasu.

Ako dotknutá osoba nie ste povinná udeliť súhlas s odfotením a so zverejnením fotografie. Poskytnutie súhlasu na odfotenie a zverejnenie fotografie je dobrovoľné. Neposkytnutie súhlasu so spracúvaním fotografie nebude mať pre Vás žiadne následky.

Zároveň máte  právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.  

V prípade, že nesúhlasíte so zverejnením Vašej fotografie, prípadne s Vašim odfotením, prosím oznámte to osobne na obecnom úrade alebo písomne na adresu obce alebo na E-mail podatelna@oravskypodzamok.sk a daná fotografia bude  bez zbytočného dokladu odstránená.

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ Vás tiež informuje, že pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.


 
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVVytlačiť
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážený občania,

chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov:

Obec Oravský Podzámok

Sídlo:

Oravský Podzámok 61,  PSČ: 027 41

IČO:

00314731

Telefónne číslo:

043/5893107

E-mail:

podatelna@oravskypodzamok.sk

Zodpovedná osoba:

JUDr. Eva Holdošová; Tel: +421915206025; eva@holdosova.com; Adresa:  JUDr. Eva Holdošová, Riadok 1961/3, 03401 Ružomberok

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie povinností úloh obce týkajúci sa výkonu štátnej správy - samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čl. 6 ods.1 písm. e) GDPR (§ 13 ods.1 písm. e) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide najmä o:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;

zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;

zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov;

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení nes. predpisov;

zákon č. 599/2001Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami;

zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky;

zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov;

zákon č.563/2009 Z.z. daňový poriadok;

zákon č.71/19 Zb. správny poriadok;

zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve;

zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny;

zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia;

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;

zákon č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov;

zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov;

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov;

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

zákon č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach;

zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);

zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;

zákon č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach;

zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí;

a iné

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov a tretích strán, a to rôznym orgánom verejnej moci, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.  Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené (len k nahliadnutiu) externej firme poskytujúcej pre nás IT servis/údržbu alebo externé poradenské služby, napr. právne alebo audítorské.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu, Vám oznámime presnú lehotu uloženia týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,

právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,

právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo

právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,

právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj

právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou  vyplývajúcou z vyššie uvedených právnych predpisov ako aj z povinnosti obce plniť úlohy týkajúce sa výkonu štátnej správy, ako aj preneseného výkonu štátnej správy.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.


 
 
Položky 1-10 z 13

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Návrh miesta na vybudovanie detského ihriska v Oravskom Podzámku
webygroup
ÚvodÚvodná stránka