Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Farský úrad

Farské oznamy 1. Pôstna nedeľa

oznamy 7. nedeľa v cezročnom období.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duchovné slovo farára farnosti

KRÍŽ

Znamením kríža začíname a končíme deň a všetky modlitby. Rob ho pomaly, veľkým pohybom od čela na prsia, od jedného ramena k druhému. Je to znamenie vesmíru a znamenie vykúpenia. Na kríži náš Pán vykúpil všetkých ľudí. Krížom posväcuje človeka až do posledného vlákna jeho bytosti. Preto toto znamenie robíme pred modlitbou, aby do nás vnieslo poriadok a zapálilo nás, spojilo s Bohom naše myšlienky, srdce a vieru. Po modlitbe, aby v nás zostalo to, čo nám Boh daroval.  ( Romano Guardini)

Zmyslom pôstneho obdobia, ktorý Cirkev každoročne prežíva je NIE JA – ALE KRISTUS. Či nie je to požiadavka nášho Pána? „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme svoj kríž a ma nasleduje“ (Mt 16,24). Hľa, krédo nášho duchovného života. „Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto sa usiluje nájsť svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10,38-39).

Aké strohé a smutné by boli tieto slová večnej Pravdy, keby sme mali na zreteli len seba a svoje chúťky. Zriekanie, sebazápor, kríž – to bolí!

My kresťania sme však ľudia budúcnosti a večnosti. Veď Kristove utrpenie a smrť na kríži, ak by po ňom nemalo nasledovať slávne vzkriesenie jeho i naše , by bolo nezmyselné. „Ak len v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí... Ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nevstal. A ak Kristus nevstal, naša viera je bláznovstvom“ (1 Kor 15,19,16-17).

Iba viera vo večný život s Kristom v Bohu dávala silu mučeníkom a všetkým veľkým trpiteľom zniesť i najväčšie muky. Dokonca po nich túžili, lebo chceli čím skôr „zomrieť a byť s Kristom“ (Flp 1,23). Napr. pri príležitosti otvorenia Kolosea cisár Trajan usporiadal veľké hry, v rámci ktorých bolo veľa kresťanov predhodených dravej zveri. Slávny starokresťanský biskup sv. Ignác z Antiochie, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v roku 107,  cestou z Malej Ázie do Ríma napísal kresťanom sedem listov, ktoré patria medzi skvosty starokresťanského písomníctva. V liste Rimanom píše: „Zaprisahám vás, aby ste mi neprejavovali nepatričnú priazeň. Dovoľte, aby som sa stal pokrmom divej zveri, žeby som tak mohol dosiahnuť Boha. Som pšenicou Božou a musím byť rozomletý zubami dravcov, aby bol zo mňa čistý chlieb Kristov...(LH 17.X.)

Sv. Terézia Ježiškova pred smrťou v hrozných bolestiach si zavzdychala : „Nikdy som nemyslela, že človek môže toľko trpieť, no nechcela by som trpieť menej!“

V tomto pôstnom období si uvedomme, že kríž v našom živote má nezastupiteľné miesto. Nikto nežije bez kríža, či veriaci alebo neveriaci. „...vy všetci počujte ma : Boh vás miluje! Je vo vás, či to už chápete alebo nie. Je vám bližší, než ste vy sami sebe. „Nech vás preto nič neznepokojuje, nech vás nič netrápi! Všetko sa pominie, iba Boh zostáva ten istý. Trpezlivosť všetko dosiahne. Kto Boha má, tomu nemôže nič chýbať. Boh sám stačí“ (Sv. Terézia – učiteľka Cirkvi).

Nasledujúcich štyridsať dni máme príležitosť intenzívnejšie prežívať Božiu prítomnosť,  možnosť zmeniť svoje srdce a tým sa stávať podobným Ježišovi, objavovať nekonečnú Božiu lásku k nám, jeho milosrdenstvo a prítomnosť na každom kroku nášho života.

V pôste niektorí z nás si dávajú  predsavzatia, určité druhy obiet, sebazáporov, však jedno majme na pamäti, tu nejde o výkon, o veľký zoznam úloh, ktoré chcem splniť, lebo ma to nakoniec môže viesť ku strachu, či to dokážem. Skôr by bolo lepšie sa pokúsiť prijať pôstny čas ako veľkú šancu zmeniť svoj duchovný život lepším a dôslednejším poznávaním Ježiša Krista, skrze modlitbu, Sväté písmo, svätú omšu, krížovú cestu, adoráciu, ale aj sebazápormi, ochotnou službou iným. Zriekať sa nemusím iba jedla, ale aj stravy, ktorá ničí moje srdce. Lenivosť, naviazanosť na počítač, televízor, túžba mať stále viac...

Pochopiť  Kristov kríž neznamená, že život kresťana je dlhá „šnúra“ ťažkostí, krížov, nepríjemností, odriekania si a odmena za toto je kdesi veľmi ďaleko. Je pravdou, že viac nás láka život ľudí, ktorí si žijú zdanlivo šťastne a bezproblémovo, lebo neprijali do svojho života Kristovu „školu kríža“. Vymenili si trvalú radosť, večný život s Bohom za chvíľkové šťastie,  užívanie si. Urobili veľký „hazard“ s večnosťou!

Život veriaceho či neveriaceho človeka je a bude vždy spätý s krížom, veď On vie ako ma môže zaťažiť a koľko unesiem. Uvedomme si, že Kristus chce cezo mňa niesť kríž sveta.

(Spracované podľa kníh:  Veľkosť a tragédia človeka – Viliam Hoťka, Každý deň s Božím Slovom –Štefánia Beňová)

                                                                                                 Vdp. František Čureja   farár

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok

      Oravský Podzámok 15  027 41

Zbierka na opravu  kostola sv. Jána Nepomuckého dňa 28.01.2018.

Vo farskom kostole v Oravskom Podzámku :                                               1 515,00 eur

Vo filiálnej kaplnke v Oravskom Podzámku – časti Dolná Lehota :              1 195,00 eur

Darcovia:                                                                                                          390,00 eur Zostatok z fašiangového posedenia 27.01. 2018:                                            255,00 eur

Spolu :                                                                                                          3 335,00 eur

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok

  Oravský Podzámok 15  027 41

 

Zbierka na opravu  kostola sv. Jána Nepomuckého dňa 26.11.2017.

Vo farskom kostole v Oravskom Podzámku :                                           1 875,00 eur

Vo filiálnej kaplnke v Oravskom Podzámku – časti Dolná Lehota :            660,00 eur

Spolu :                                                                                                     2 535,00 eur

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok
Oravský Podzámok 15  027 41

Zbierka na opravu  kostola sv. Jána Nepomuckého dňa 29.10.2017.

Vo farskom kostole v Oravskom Podzámku :                                         2 121,90 eur

Vo filiálnej kaplnke v Oravskom Podzámku – časti Dolná Lehota :          985,00 eur

Milodary odovzdané osobne na FÚ :                                                          450,00 eur

Spolu :                                                                                                     3 556,90 eur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchovné slovo farára farnosti

 

Malý plamienok sviece v tme na cintoríne postačí na našu orientáciu –  plamienok opravdivej viery v Boha postačí, aby sme nezblúdili v tme sveta.

 

Vážení občania – veriaci Oravského Podzámku,

    prvé dni v  mesiaci november, každoročne prežívame takzvané dušičkové dni.  V tieto dni navštevujeme cintoríny, kde sú pochované telá našich príbuzných, známych, priateľov, ako prejav našej spomienky na nich a lásky, kladieme na ich hroby kvety, zapaľujeme sviečky. Zapaľujeme sviece, aby sme osvetlili tajomstvo života, zatiaľ pre nás nepoznaného.                  V každom z nás je túžba po večnosti  a akosi podvedome si hovoríme, že nie je možné, aby smrťou bolo všetkému koniec. Človek veriaci v Boha  či neveriaci kladie si otázky : „Ako je to  s posmrtným životom?  Prečo človek chce veriť v posmrtný život?“.  Dostatočnú odpoveď nám dáva psychoanalýza človeka.

V osobností každého človeka pôsobí mocný neuvedomovaný pud sebazáchovy, takže v štruktúre nášho bytia je zakorenená túžba po nesmrteľnosti. Kto verí v posmrtný život sleduje podnet vlastného podvedomia. Kto tvrdí, že   neverí vo večný život, reaguje na najväčšie túžby svojej osobnosti odmietaním. Aby sa vylúčili všetky nedorozumenia a nepochopenia, treba povedať, že exaktná veda, nedáva nijaký dôkaz o posmrtnom živote. To by presahovalo jej možnosti, ale konštatuje : „V hĺbke ľudskej osobnosti je presvedčenie, že existuje prežitie“.

Už starovekí Rimania verili v nesmrteľnosť duše. Svedectvom ich viery vo večný život sú nápisy na hrobkách : „Domus aeterna – večný domov“. No, nielen starovekí Rimania, ale ľudia všetkých národov od najvzdialenejšej histórie dbali o to, aby si uctili svojich mŕtvych a aby s nimi ostali v styku.

   Aj židovský národ veril v posmrtný život a ako prvý  starozákonný prorok  Daniel  opisuje náuku o vzkriesení mŕtvych a spáse tých, čo sú zapísaní v  „knihe života“.

   Katolícka  cirkev v istote  prázdneho hrobu Ježiša a zmŕtvýchstalého Krista   vo svetle  evanjelia od prvopočiatku pevne verí vo večný život. Verí v existenciu neba, očistca a pekla.           Viete si predstaviť galériu obrazov v ktorej sú vystavené exponáty rôznych autorov z rôznych storočí?  Zaiste! Pri jej prehliadke, sprievodca galérie sa snaží vám objasniť niektoré vaše neznalosti a podať vám čo najlepší výklad. Takou galériou známych i neznámych svätcov je i oslávená Cirkev, ktorú v  prvý novembrový deň  Cirkev pozýva na prehliadku vrcholných diel nášho Stvoriteľa. Boli to obyčajní ľudia, avšak predsa „soľou zeme a svetlom sveta“,  lebo pochopili  a svojím životom naplnili to, čo od nás očakáva Ježiš. Od svojich učeníkov absolútne čistý úmysel lásky voči nemu. Od svojich nasledovníkov bezvýhradnú oddanosť svojej osobe a svojmu kráľovstvu.  

   Aj my môžeme byť “soľou a svetlom sveta“, keď svojou vierou v Neho a predovšetkým skutkami v živote budeme svedčiť o živom Bohu. Ježiš hovorí, že každý, kto počúva jeho slovo a neplní ho vo svojom živote sa podobá hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. I prišiel lejak, nastali povodne, zaduli vetry a oborili sa na ten dom až sa zrútil s veľkým rachotom.

On – Kristus nám nekladie ako otrokom minimálne požiadavky, ale vyžaduje od nás radostný život v láske. Veľkosť jeho nárokov nie sú nám na ťarchu, pokým ich prežívame vo svetle radostnej zvesti. Ježišov „nový zákon lásky – nová spravodlivosť“ , vyjadrené v blahoslavenstvách a zákon jeho Otca nám daný skrze Mojžiša a starozákonných prorokov , nie sú v protirečení, veď Ježiš hovorí „neprišiel som zrušiť zákon alebo prorokov, ale zdokonaliť“.

Boh dáva blaženosť a kladie požiadavky. Tu si možno povieme: “ dosiahnutie blaženosti vo večnosti je možné iba pre mravne dokonalých, ktorí v retrospektíve vidia svoj život bez škvŕn a chýb“. Áno, kým nie sme dokonalí, nemôžeme mať účasť na jeho blaženosti a vidieť ho z tváre do tváre. Však slová, ktoré Pán Ježiš povedal na hore blahoslavenstiev: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení  milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“  -  nepripúšťajú pochybnosť o tom, že jeho jasavé „Blahoslavení“ vzťahuje sa na chudobných, pracujúcich a unavených, na malých a biednych na zemi, ktorí stoja pred ním v pokore a nie v pýche. Veď tí, ktorí zomrú v stave ľahkého hriechu, ale nie sú mravné dokonalí môžu nadobudnúť dokonalosť v cirkvi trpiacej (v očistci), na ktorú si osobitne spomíname pri pamiatke na všetkých verných zosnulých  2. novembra.  

   Našu vieru v očistec potvrdzuje samotné Písmo sväté : zo starozákonnej druhej knihy Machabejcov  vyplýva, že zomrelí po tomto živote môžu obsiahnuť odpustenie svojich  hriechov, preto obety a modlitby živých sú užitočné pre zomrelých.

   Vážení občania – veriaci Oravského Podzámku, každý z nás je povolaný požívať blaženosť, byť svätým. Na to, aby sme to dosiahli, je však potrebné za každých okolnosti byť mravne dokonalejším, mať čisté zmýšľanie,  žiariť bezpodmienečnou láskou k blížnemu, v živote byť premieňaný v spolupráci s Kristom v „život svätosti“. Nebeský otec nás k tomu posilňuje nádejou v prisľúbené veľké svetlo, v ktorom uzrieme všetko, čo pri sviečke na cintoríne ešte nemôžeme pochopiť. Čím viac sa nám zdá život po smrti nepochopiteľný, tým viac potrebujeme Ježišovo svetlo evanjelia, aby sme poznali, že sme v očakávaní sveta, ktorý nemôžeme pochopiť ani pojať ľudskými zmyslami.   

                                                                                          Vdp. František Čureja   farár

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok v Rádiu Lumen

V nedeľu 22. októbra 2017 navštívil našu farnosť redaktor Rádia Lumen Andrej Baldovský. Cieľom bolo predstaviť históriu a súčasnosť farnosti.   Históriu obce a cirkvi priblížil Ing. Cyril Urban.  Mgr.Ing. František Čureja farár  porozprával o svojom pôsobení od vysvätenia za kňaza a o doterajších skúsenostiach z práce v našej farnosti.  O plánoch do budúcnosti na poli duchovnom i materiálnom.

Ďalšie rozhovory poskytli Andrej Majkút, Helena Forgáčová, Silvia Karasková, Michaela Plaváková, Ľudmila Maceková, Blanka Karasková, Mária Ľubeková.

Celú reláciu si môžete vypočuť v archíve Rádia Lumen.

Link:       http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1#archiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok
 Oravský Podzámok 15  027 41

Zbierka na opravu  kostola s. Jána Nepomuckého dňa 24.09.2017.

Vo farskom kostole v Oravskom Podzámku :                                         2 350 eur

Vo filiálnej kaplnke v Oravskom Podzámku – časti Dolná Lehota :         835 eur

Milodary odovzdané osobne na FÚ :                                                       1 320 eur

Spolu :                                                                                                     4 505 eur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpustová slávnosť

V piatok 29. 9. 2017 na sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov tak ako každoročne v našej farnosti  sa v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade slávila svätá omša. Hlavným celebrantom bol náš rodák Vdp. Pavol Forgáč pôsobiaci teraz v neďalekej Lokci.

Vdp. František Čureja farár v Oravskom Podzámku poďakoval spolubratovi v kňazskej službe, že prijal pozvanie na odpustovú slávnosť. Poďakoval sa tiež pracovníkom Oravského múzea, kantorovi a speváckemu zboru dievčat z farnosti za liturgické spevy.

 

IMG_4585.JPG

 

 

 

 

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA

Zbierky na opravu kostola sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku sa budú konať jedenkrát za mesiac, a to každú štvrtú nedeľu v mesiaci, vždy po sv. omši pri východe z kostola resp. kaplnky.

Zbierky sa budú uskutočňovať až do doby kým sa kostol z vonka i z vnútra nezreštauruje, vrátane oltárov a ostatného zariadenia.

 

Ak, by niekto chcel obetovať na opravu kostola finančný milodar, môže tak uskutočniť vždy v pondelok po zbierke v kostole na farskom úrade v Oravskom Podzámku v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod., kde milodar príjmu pani Martina Červeňová a pani Mária Ľubeková.  V Dolnej Lehote  prijímaním finančných milodarov je poverená pani Mária Červeňová, číslo domu 577. Darcovi bude vystavený príjmový pokladničný doklad.

Rátaním zbierok v Oravskom Podzámku sú poverení  pán Juraj Majkút a pán Ivan Babinský. V Dolnej Lehote v kaplnke rátaním zbierok je poverený pán Jozef Záhora.

 

Pre účel zbierok a finančných milodarov je  zriadený v Slovenskej sporiteľni, a. s. Dolný Kubín  osobitný účet na ktorý budú financie zo zbierok odvádzané. Z tohto účtu budú uhrádzané výdavky spojené s opravami.

Číslo účtu je:  IBAN SK90 0900 0000 0051 3618 6310

Na tento účet je možné zasielať  Vaše finančné milodary.

Disponovať z účtom budú mať právo pani Martina Červeňová a pani Mária Ľubeková.

Hospodárska rada farnosti Oravský Podzámok

Farár farnosti Oravský Podzámok vdp. František Čureja

 

 

20160422_121837.jpg

 

 Kostol sv.Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku

 

Farský kostol sv. Jána Nepomuckého

Kostol sv. Jána Nepomuckého sa nachádza uprostred „dolného“ podzámockého námestia, neďaleko farskej budovy.

V súčasnosti objekt pôsobí architektonicky a výtvarne uceleným dojmom s kompaktne zachovaným interiérovým mobiliárom. Je jednoloďový s krátkym transeptom (priečnou loďou), s presbytériom s polygonálnym záverom. Zo západnej strany presbytéria je pristavaná dvojpodlažná sakristia s oratóriom na poschodí a na severnej strane je predstavaná veža na štvorcovom pôdoryse. Pod kostolom sa na

Budova fary je postavená na obdĺžnikovom pôdoryse orientovanom pozdĺž námestia približne severojužným smerom. V strede fasády medzi dvojicou okien je nika so sochou sv. Jána Nepomuckého, patróna farského kostola. Na fasáde, v blízkosti vstupu do budovy, sú pamätné tabule venované K. Medveckému a F. Paňákovi. Všetky nárožia budovy sú zdobené plastickým kvádrovaním.

 

Farský úrad v Oravskom Podzámku Farský úrad v Oravskom Podzámku

 

 


 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 22.2.2018

meniny má: Etela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka