Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Farský úrad

Farské oznamy 1. adventná nedeľa

oznamy 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok

  Oravský Podzámok 15  027 41

 

Zbierka na opravu  kostola sv. Jána Nepomuckého dňa 26.11.2017.

Vo farskom kostole v Oravskom Podzámku :                                           1 875,00 eur

Vo filiálnej kaplnke v Oravskom Podzámku – časti Dolná Lehota :            660,00 eur

Spolu :                                                                                                     2 535,00 eur

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok
Oravský Podzámok 15  027 41

Zbierka na opravu  kostola sv. Jána Nepomuckého dňa 29.10.2017.

Vo farskom kostole v Oravskom Podzámku :                                         2 121,90 eur

Vo filiálnej kaplnke v Oravskom Podzámku – časti Dolná Lehota :          985,00 eur

Milodary odovzdané osobne na FÚ :                                                          450,00 eur

Spolu :                                                                                                     3 556,90 eur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchovné slovo farára farnosti

 

Malý plamienok sviece v tme na cintoríne postačí na našu orientáciu –  plamienok opravdivej viery v Boha postačí, aby sme nezblúdili v tme sveta.

 

Vážení občania – veriaci Oravského Podzámku,

    prvé dni v  mesiaci november, každoročne prežívame takzvané dušičkové dni.  V tieto dni navštevujeme cintoríny, kde sú pochované telá našich príbuzných, známych, priateľov, ako prejav našej spomienky na nich a lásky, kladieme na ich hroby kvety, zapaľujeme sviečky. Zapaľujeme sviece, aby sme osvetlili tajomstvo života, zatiaľ pre nás nepoznaného.                  V každom z nás je túžba po večnosti  a akosi podvedome si hovoríme, že nie je možné, aby smrťou bolo všetkému koniec. Človek veriaci v Boha  či neveriaci kladie si otázky : „Ako je to  s posmrtným životom?  Prečo človek chce veriť v posmrtný život?“.  Dostatočnú odpoveď nám dáva psychoanalýza človeka.

V osobností každého človeka pôsobí mocný neuvedomovaný pud sebazáchovy, takže v štruktúre nášho bytia je zakorenená túžba po nesmrteľnosti. Kto verí v posmrtný život sleduje podnet vlastného podvedomia. Kto tvrdí, že   neverí vo večný život, reaguje na najväčšie túžby svojej osobnosti odmietaním. Aby sa vylúčili všetky nedorozumenia a nepochopenia, treba povedať, že exaktná veda, nedáva nijaký dôkaz o posmrtnom živote. To by presahovalo jej možnosti, ale konštatuje : „V hĺbke ľudskej osobnosti je presvedčenie, že existuje prežitie“.

Už starovekí Rimania verili v nesmrteľnosť duše. Svedectvom ich viery vo večný život sú nápisy na hrobkách : „Domus aeterna – večný domov“. No, nielen starovekí Rimania, ale ľudia všetkých národov od najvzdialenejšej histórie dbali o to, aby si uctili svojich mŕtvych a aby s nimi ostali v styku.

   Aj židovský národ veril v posmrtný život a ako prvý  starozákonný prorok  Daniel  opisuje náuku o vzkriesení mŕtvych a spáse tých, čo sú zapísaní v  „knihe života“.

   Katolícka  cirkev v istote  prázdneho hrobu Ježiša a zmŕtvýchstalého Krista   vo svetle  evanjelia od prvopočiatku pevne verí vo večný život. Verí v existenciu neba, očistca a pekla.           Viete si predstaviť galériu obrazov v ktorej sú vystavené exponáty rôznych autorov z rôznych storočí?  Zaiste! Pri jej prehliadke, sprievodca galérie sa snaží vám objasniť niektoré vaše neznalosti a podať vám čo najlepší výklad. Takou galériou známych i neznámych svätcov je i oslávená Cirkev, ktorú v  prvý novembrový deň  Cirkev pozýva na prehliadku vrcholných diel nášho Stvoriteľa. Boli to obyčajní ľudia, avšak predsa „soľou zeme a svetlom sveta“,  lebo pochopili  a svojím životom naplnili to, čo od nás očakáva Ježiš. Od svojich učeníkov absolútne čistý úmysel lásky voči nemu. Od svojich nasledovníkov bezvýhradnú oddanosť svojej osobe a svojmu kráľovstvu.  

   Aj my môžeme byť “soľou a svetlom sveta“, keď svojou vierou v Neho a predovšetkým skutkami v živote budeme svedčiť o živom Bohu. Ježiš hovorí, že každý, kto počúva jeho slovo a neplní ho vo svojom živote sa podobá hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. I prišiel lejak, nastali povodne, zaduli vetry a oborili sa na ten dom až sa zrútil s veľkým rachotom.

On – Kristus nám nekladie ako otrokom minimálne požiadavky, ale vyžaduje od nás radostný život v láske. Veľkosť jeho nárokov nie sú nám na ťarchu, pokým ich prežívame vo svetle radostnej zvesti. Ježišov „nový zákon lásky – nová spravodlivosť“ , vyjadrené v blahoslavenstvách a zákon jeho Otca nám daný skrze Mojžiša a starozákonných prorokov , nie sú v protirečení, veď Ježiš hovorí „neprišiel som zrušiť zákon alebo prorokov, ale zdokonaliť“.

Boh dáva blaženosť a kladie požiadavky. Tu si možno povieme: “ dosiahnutie blaženosti vo večnosti je možné iba pre mravne dokonalých, ktorí v retrospektíve vidia svoj život bez škvŕn a chýb“. Áno, kým nie sme dokonalí, nemôžeme mať účasť na jeho blaženosti a vidieť ho z tváre do tváre. Však slová, ktoré Pán Ježiš povedal na hore blahoslavenstiev: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení  milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“  -  nepripúšťajú pochybnosť o tom, že jeho jasavé „Blahoslavení“ vzťahuje sa na chudobných, pracujúcich a unavených, na malých a biednych na zemi, ktorí stoja pred ním v pokore a nie v pýche. Veď tí, ktorí zomrú v stave ľahkého hriechu, ale nie sú mravné dokonalí môžu nadobudnúť dokonalosť v cirkvi trpiacej (v očistci), na ktorú si osobitne spomíname pri pamiatke na všetkých verných zosnulých  2. novembra.  

   Našu vieru v očistec potvrdzuje samotné Písmo sväté : zo starozákonnej druhej knihy Machabejcov  vyplýva, že zomrelí po tomto živote môžu obsiahnuť odpustenie svojich  hriechov, preto obety a modlitby živých sú užitočné pre zomrelých.

   Vážení občania – veriaci Oravského Podzámku, každý z nás je povolaný požívať blaženosť, byť svätým. Na to, aby sme to dosiahli, je však potrebné za každých okolnosti byť mravne dokonalejším, mať čisté zmýšľanie,  žiariť bezpodmienečnou láskou k blížnemu, v živote byť premieňaný v spolupráci s Kristom v „život svätosti“. Nebeský otec nás k tomu posilňuje nádejou v prisľúbené veľké svetlo, v ktorom uzrieme všetko, čo pri sviečke na cintoríne ešte nemôžeme pochopiť. Čím viac sa nám zdá život po smrti nepochopiteľný, tým viac potrebujeme Ježišovo svetlo evanjelia, aby sme poznali, že sme v očakávaní sveta, ktorý nemôžeme pochopiť ani pojať ľudskými zmyslami.   

                                                                                          Vdp. František Čureja   farár

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok v Rádiu Lumen

V nedeľu 22. októbra 2017 navštívil našu farnosť redaktor Rádia Lumen Andrej Baldovský. Cieľom bolo predstaviť históriu a súčasnosť farnosti.   Históriu obce a cirkvi priblížil Ing. Cyril Urban.  Mgr.Ing. František Čureja farár  porozprával o svojom pôsobení od vysvätenia za kňaza a o doterajších skúsenostiach z práce v našej farnosti.  O plánoch do budúcnosti na poli duchovnom i materiálnom.

Ďalšie rozhovory poskytli Andrej Majkút, Helena Forgáčová, Silvia Karasková, Michaela Plaváková, Ľudmila Maceková, Blanka Karasková, Mária Ľubeková.

Celú reláciu si môžete vypočuť v archíve Rádia Lumen.

Link:       http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1#archiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravský Podzámok
 Oravský Podzámok 15  027 41

Zbierka na opravu  kostola s. Jána Nepomuckého dňa 24.09.2017.

Vo farskom kostole v Oravskom Podzámku :                                         2 350 eur

Vo filiálnej kaplnke v Oravskom Podzámku – časti Dolná Lehota :         835 eur

Milodary odovzdané osobne na FÚ :                                                       1 320 eur

Spolu :                                                                                                     4 505 eur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpustová slávnosť

V piatok 29. 9. 2017 na sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov tak ako každoročne v našej farnosti  sa v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade slávila svätá omša. Hlavným celebrantom bol náš rodák Vdp. Pavol Forgáč pôsobiaci teraz v neďalekej Lokci.

Vdp. František Čureja farár v Oravskom Podzámku poďakoval spolubratovi v kňazskej službe, že prijal pozvanie na odpustovú slávnosť. Poďakoval sa tiež pracovníkom Oravského múzea, kantorovi a speváckemu zboru dievčat z farnosti za liturgické spevy.

 

IMG_4585.JPG

 

 

 

 

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA

Zbierky na opravu kostola sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku sa budú konať jedenkrát za mesiac, a to každú štvrtú nedeľu v mesiaci, vždy po sv. omši pri východe z kostola resp. kaplnky.

Zbierky sa budú uskutočňovať až do doby kým sa kostol z vonka i z vnútra nezreštauruje, vrátane oltárov a ostatného zariadenia.

 

Ak, by niekto chcel obetovať na opravu kostola finančný milodar, môže tak uskutočniť vždy v pondelok po zbierke v kostole na farskom úrade v Oravskom Podzámku v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod., kde milodar príjmu pani Martina Červeňová a pani Mária Ľubeková.  V Dolnej Lehote  prijímaním finančných milodarov je poverená pani Mária Červeňová, číslo domu 577. Darcovi bude vystavený príjmový pokladničný doklad.

Rátaním zbierok v Oravskom Podzámku sú poverení  pán Juraj Majkút a pán Ivan Babinský. V Dolnej Lehote v kaplnke rátaním zbierok je poverený pán Jozef Záhora.

 

Pre účel zbierok a finančných milodarov je  zriadený v Slovenskej sporiteľni, a. s. Dolný Kubín  osobitný účet na ktorý budú financie zo zbierok odvádzané. Z tohto účtu budú uhrádzané výdavky spojené s opravami.

Číslo účtu je:  IBAN SK90 0900 0000 0051 3618 6310

Na tento účet je možné zasielať  Vaše finančné milodary.

Disponovať z účtom budú mať právo pani Martina Červeňová a pani Mária Ľubeková.

Hospodárska rada farnosti Oravský Podzámok

Farár farnosti Oravský Podzámok vdp. František Čureja

 

 

20160422_121837.jpg

 

 Kostol sv.Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku

 

Farský kostol sv. Jána Nepomuckého

Kostol sv. Jána Nepomuckého sa nachádza uprostred „dolného“ podzámockého námestia, neďaleko farskej budovy.

V súčasnosti objekt pôsobí architektonicky a výtvarne uceleným dojmom s kompaktne zachovaným interiérovým mobiliárom. Je jednoloďový s krátkym transeptom (priečnou loďou), s presbytériom s polygonálnym záverom. Zo západnej strany presbytéria je pristavaná dvojpodlažná sakristia s oratóriom na poschodí a na severnej strane je predstavaná veža na štvorcovom pôdoryse. Pod kostolom sa na

Budova fary je postavená na obdĺžnikovom pôdoryse orientovanom pozdĺž námestia približne severojužným smerom. V strede fasády medzi dvojicou okien je nika so sochou sv. Jána Nepomuckého, patróna farského kostola. Na fasáde, v blízkosti vstupu do budovy, sú pamätné tabule venované K. Medveckému a F. Paňákovi. Všetky nárožia budovy sú zdobené plastickým kvádrovaním.

 

Farský úrad v Oravskom Podzámku Farský úrad v Oravskom Podzámku

 

 


 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 14.12.2017

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka