Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVVytlačiť
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážený občania,

chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov:

Obec Oravský Podzámok

Sídlo:

Oravský Podzámok 61,  PSČ: 027 41

IČO:

00314731

Telefónne číslo:

043/5893107

E-mail:

podatelna@oravskypodzamok.sk

Zodpovedná osoba:

JUDr. Eva Holdošová; Tel: +421915206025; eva@holdosova.com; Adresa:  JUDr. Eva Holdošová, Riadok 1961/3, 03401 Ružomberok

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie povinností úloh obce týkajúci sa výkonu štátnej správy - samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čl. 6 ods.1 písm. e) GDPR (§ 13 ods.1 písm. e) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide najmä o:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;

zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;

zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov;

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení nes. predpisov;

zákon č. 599/2001Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami;

zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky;

zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov;

zákon č.563/2009 Z.z. daňový poriadok;

zákon č.71/19 Zb. správny poriadok;

zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve;

zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny;

zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia;

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;

zákon č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov;

zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov;

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov;

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

zákon č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach;

zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);

zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;

zákon č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach;

zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí;

a iné

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov a tretích strán, a to rôznym orgánom verejnej moci, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.  Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené (len k nahliadnutiu) externej firme poskytujúcej pre nás IT servis/údržbu alebo externé poradenské služby, napr. právne alebo audítorské.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu, Vám oznámime presnú lehotu uloženia týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,

právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,

právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo

právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,

právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj

právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou  vyplývajúcou z vyššie uvedených právnych predpisov ako aj z povinnosti obce plniť úlohy týkajúce sa výkonu štátnej správy, ako aj preneseného výkonu štátnej správy.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka