Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Diskusia

Pravidla diskusie:
1/ v príspevku nesmú byť použité vulgarizmy
2/ akékoľvek obvinenia nebudú zverejnené
3/ komerčné reklamy sú zakázané

Tu môžete vyjadriť svoje názory, svoju nespokojnosť, poprípade spokojnosť a samozrejme, čo by ste privítali, aby na tejto stránke bolo doplnené.

Pridať príspevok

 
pridané 2.9.2018 20:01:01, IP: 213.81.221.114

burina na chodníkoch

Chcem sa opýtať pán Starosta, prečo neodstraňujete burinu na chodníkoch a na rohoch chodníka?
Vyzerá to veľmi neestetický,vyzerá to zanedbane,v západných krajinách, keď idete po chodníku,tak žiadnu burinu nevidíte, pretože sa o chodníky starajú,burinu by bolo zdĺhavé vytrhávať a asi aj nemožné, preto je lepšie ju postriekať proti rastúcimi postrekmi

občan


 

Ďakujem za upozornenie, hneď začneme pracovať na vyčistení.

Mgr. Jozef Záhora
starosta obce

pridané 29.7.2015 23:06:40, IP: 213.81.221.114

Psy a ich vykali

Dobrý deň
už dlhšiu domu sme si všimli, že v obci chodia majitelia so svojimi psami na prechádzku a ich psy všelikde nechajú vykali, bez toho aby ich majiteľ odstránil. Majitelia psov by mali mať pri takejto vychádzke so psami, nejaké vrecko na ich vykali.

Občania


 

Ďakujem za podnet na internetovej stránke obce je zverejnený oznem pre majiteľov psov.

Mgr. Jozef Záhora starosta obce

pridané 10.1.2015 07:46:42, IP: 77.234.232.74

Žumpy

Dobrý deň pán starosta . Prosím vás kedy sa už konečne bude riešiť problém s vypúšťaním žump smerom k bytovkam pri píle . Pravidelne niekto z kopca púšťa odpad k bytovkám je to neznasitelný zápach a hlavne dochádza k znehodnocovaniu pôdy a poškodzovania zdravia. Navyše je to v rozpore zo zákonom . Preto vá žiadam o vyriešenie tohoto problému nakoľko ste už bol na to upozornený!
ČI JE POTREBNÉ SA OBRÁTIŤ NA INÝ ÚRAD ?

Občan


 

Vážený spoluobčan,

problém so svojvoľným vypúšťaním obsahu žúmp a septikov je vážnym porušením zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z..
A nemáme s tým problém len tejto časti obce. Aj v iných častiach obce sa nájdu občania, ktorí podobne porušujú zákon a prejavujú aj neúctu voči svojim susedom.
Obec sa snaží aj napriek absencii splaškovej kanalizácie umožniť likvidáciu obsahu žúmp a septikov na čističkách odpadových vôd vo vlastníctve obce.
Už niekoľko rokov spolupracujeme s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín a zabezpečujeme špeciálne vozidlo pre občanov, ktorí sa vopred nahlásia na vývoz obsahov žúmp a septikov.
V roku 2014 sme začali spoluprácu so spoločnosťou ELITCargo s.r.o., ktorá vlastní špeciálne vozidlo. Obec uzatvorila s touto firmou zmluvu o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov, kde sme sa zaviazali umožniť likvidáciu splaškových vôd dovezených od našich obyvateľov na našich ČOV za takú istú cenu (0,70 €/ m3) ako účtujeme obyvateľom pripojeným na kanalizáciu. Dopravu a manipuláciu si účtuje ELITCargo s.r.o., a je podstatne lacnejšia ako ponuka Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. Dolný Kubín.
To uvádzam len na vysvetlenie, že aj týmto spôsobom sa snažíme ponúknuť obyvateľom obce riešenie na likvidáciu splaškových vôd.
Samozrejme chápem, že Váš problém sa len vysvetlením nevyrieši. Obec je pripravená a má aj povinnosť prijať opatrenia voči občanom, ktorí týmto spôsobom porušujú zákon. Podľa všetkého obyčajne sú vypúšťané splaškové vody večer resp. v noci. Preto vás prosím o nahlásenie ihneď ako sa zistí , aby sme mohli urobiť miestne zisťovanie. Volajte na 0905 288 723, fotodokumentáciu posielajte na diskusia@oravskypodzamok.sk

Z objektívnych príčin nemôžem byť na každom mieste, ale vždy keď občania upozornia na nedostatky tak sa snažím zabezpečiť nápravu.

Ďakujem za podnet.

Mgr. Jozef Záhora
starosta obce


Položky 4-6 z 45

Napíšte nám,aké informácie Vám na stránke chýbajú, čo by ste privítali, aby tu bolo

Pridať príspevok

 
pridané 13.4.2013 22:59:50, IP: 87.244.196.158

Prečo všetko predávate. nemyslíte na budúcnosť obce. Váš synovec tu ide všetko poničiť. Nehanbíte sa?


 

Odpoveď starostu:

Dobrý deň, aj keď mi niektorí radia na anonymné príspevky nereagovať, chcem sa aj k týmto názorom vyjadriť, možno to pomôže objasniť situáciu.

Čo sa týka predaja majetku obce, vysvetlenie bude uverejnené v obecných novinách.

Na druhú časť príspevku nebudem reagovať, ak treba niečo prediskutovať, rád sa stretnem osobne.

V Oravskom Podzámku 17.04.2013
Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

pridané 31.7.2012 16:56:59, IP: 77.234.246.33

Nevyplatené faktúry malým živnostníkom za ZŠ Or. Podzámok

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy uhradíte živnostníkom peniaze za prácu, ktorú vykonali na vašej škole. Každý z nich má rodinu a účty musia platiť aj oni. Zvláštne, že môžete nečinne sedieť a brať plat, keď iní vykonali prácu a čakajú aj jeden a pol roka a faktúry nemajú uhradené. Tomu sa hovorí svedomie. My sme urobili, čo nás po druhých. Svedomie? Asi žiadne nemáte. Dúfam, že každému to hneď uhradíte a ešte k tomu niečo dáte naviac. Čo? Porozmýšľajte? Verím, že o týždeň to bude uhradené. Ak nie, spustiť môžme aj mediálnu..... S pozdravom - občan.

Občan


 
Reakcia na príspevokpridané 1.8.2012 08:23:01, IP: 213.160.188.147

Nevyplatené faktúry

Dobrý deň, na základe Vášho príspevku do diskusie na web stránke obce dávam nasledujúce vyjadrenie.

Vážený občan práce na projekte „Rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ boli ukončené 25.10.2011, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2011.
Ak máte seriózny záujem o informácie bolo by dobré osobne sa zastaviť na obecnom úrade.
Treba uviesť konkrétnych živnostníkov a sumy.

V Oravskom Podzámku 01.08.2012 Mgr. Jozef Záhora
Starosta obce

Mgr. Jopzef Záhora


 
pridané 30.11.2010 18:46:39, IP: 212.26.177.105

rekonštrukcia

pekny den chcem sa opytat na rekonštrukciu namestia a parku kedy to už bude konečne hotove a či to muselo takto ostat na zimu s otvorenymi vykopmi,kopami hliny a pod.Dufam že na jar to zrychlite a ukončite do letnej sezony.ďakujem

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 13.12.2010 07:34:30, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Stavba "Revitalizácia verejného priestranstva pod NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku"bola zahájená v 8.mesiaci tohto roku.Stavbu realizuje na základe verejnej súťaže zhotoviteľ Alpine SLOVAKIA spol. s.r.o.Bratislava,z verejnej súťaže je i doba výstavby,čo obec nemôhla ovplyvniť,t.j. termín ukončenia stavby je stanovený na 30.07.2011.
Stavba pozostáva zo 6 stavebných objektov: SO 01-chodníky ,SO 02-Súbor prvkov drobnej architektúry,SO 03-Verejné osvetlenie,SO 04-Verejná zeleň,SO 05-Objekt WC a SO 06 Pešia zóna-rekonštrukcia,všetko o rozpočtovom náklade 921 924.-€.Tieto objekty sú financované 85 % europske fondy,10 % štátny rozpočet a 5% prispieva na výstavbu obec.Z európskych fondov nemôže byť platený súkromný majetok využívaný pre podnikanie,preto výstavbu NN rozvodov a slaboprúdových rozvodov financuje a zebezpečuje obec,tieto objekty neboli predmetom súťaže.NN rozvody pozostávajú z pokládky zemných káblov,rozvodných a elektromerových skríň a pripojenie jednotlivých odberných miest v danej lokalite,t.j.námestia až po budovu pošty.Slaboprúdové rozvody je miestny rozhlas.Za spolupráce TEES Žilina/správca rozvodov káblovej televízie/sa zároveň vykonáva i pokládka týchto káblov.To znamená,že po ukončení stavby v lokalite námestia,úsek po poštu a úsek po cestný most bude bez akýchkoľvek vzdušných vedení a stĺpov,okrem nového verejného osvetlenia.Nakoľko u NN rozvodov sa jedná o likvidáciu a obnovu majetku SSE tento objekt musí realizovať EEM a.s. Žilina.V tomto období dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo na realizáciu tohto objektu , zo strany SSE je navrhnutý termín ukončenia marec 2011/podotýkam,že objekt je toho času rozpracovaný na 85 % subdodávateľom EEM/.
K dnešnému dňu je na stavbe prestavaných 384 875.-€,čo činí cca 42 % z celkových nákladov.Jednotlivé objekty sú rozostavané nasledovne:SO 01-chodníky /časť A-ukončená,časť B -10%,časť C-5%,SO 02-súbor drobnej architektúry nie je doposial zahájený,SO 03- Verejné osvetlenie,rozpracovaný na 75 % /je ukončená pokládka káblov,okrem priestoru parkoviska kde je vykopaná rýha,osadené sú stožiare a svietidlá v počte 19 ks,ostatné stožiare a svietidlá sú skladom okrem svietidiel a stožiarov parkoviska/,SO 04-Verejná zeleň-rozostavanosť 5 %,objekt SO 05 - Objekt WC-je postavená hrubá stavba,rozvody kúrenia,elektroinštalácie,rozvody zdravotechniky,tepelné izolácie,je predpoklad ukončenia tohto objektu/okrem vonkajšej fasády/ešte tohto roku,SO 06 -Pešia zóna-rekonštrukcia-objekt je rozostavaný na 40 %.Ďalší postup prác na tomto objekte je možný až po demontáži jestvujúcich stožiarov NN vzdušného vedenia,nakoľko demontáž si vyžaduje použitie ťažkých mechanizmov,čo po pokládke dlažby nebude možné.
Rozostavanosť stavby dáva realny predpoklad ukončenia stavby v plánovanom termíne,v prípade priaznivých poveternostných podmienok i v predstihu.V súčasnom období sú na stavbe výkopy pre neukončené šachty dažďovej kanalizácie a stožiarov VO,taktiež na stavbe sú zhotoviteľom vytvorené prekážky aby nedochádzalo k predčasnému úžívaniu stavby pred jej odovzdaním.Taktiež pre reguláciu dopravy bude osadené nové dopravné značenie.


Bc. Jozef Záhora
starosta obce

starosta obce


 
Položky 1-3 z 6

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka