Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCEVytlačiť
 

OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK

 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – MATERSKÁ ŠKOLA“

 

Táto obchodná verejná súťaž je vyhlásená obcou Oravský Podzámok, IČO: 00 314 731, Oravský Podzámok 61 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) za účelom výberu záujemcu, ktorý splní podmienky obchodnej verejnej súťaže a zároveň predloží najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností vo vlastníctve Vyhlasovateľa, a to: pozemku KN-C parc. č. 350/1, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 2792 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/3, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/4, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/5, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/6, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/7, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/8, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/9, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/10, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 829 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/11, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2, pozemku KN-C parc. č. 350/25, vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, stavby – materská škola s. č. 240 postavená na pozemku KN-C parc. č. 350/9 a stavby – MŠ s. č. 263 postavená na pozemku KN-C parc. č. 350/3., všetko nachádzajúce sa v k. ú. Oravský Podzámok, obce Oravský Podzámok, LV č. 769 (ďalej len „Nehnuteľnosti“).

 

Návrhy uchádzačov v tejto obchodnej verejnej súťaži musia byť fyzicky doručené (nestačí ich odoslanie na poštovú prepravu) na obecnom úrade Vyhlasovateľa najneskôr 31.12.2014 o 12.00 hod..

 

Ohliadka Nehnuteľností sa uskutoční na základe žiadosti. Záujemcov o ohliadku prosíme, aby sa vopred nahlásili na telefónnom čísle Vyhlasovateľa 043/5893107.

 

A - SPOSOB PODÁVANIA NÁVRHOV

 

Záujemca o kúpu Nehnuteľností si na obecnom úrade Vyhlasovateľa vyzdvihne listinné vyhotovenie týchto podmienok obchodnej verejne súťaže. Spolu s podmienkami dostane záujemca šesť rovnopisov listiny, ktorá je v hlavičke označená ako „Kúpna zmluva“. Záujemca je povinný doplniť všetkých šesť rovnopisov v súlade s týmito podmienkami. Po doplnení rovnopisov sa obsah týchto listín (rovnopisov) považuje za návrh kúpnej zmluvy záujemcu adresovaný Vyhlasovateľovi. Všetky rovnopisy listín musia byť vyplnené zhodne, paličkovým písmom, nesmú byť akokoľvek pozmenené alebo upravené, musia byť určité, zrozumiteľné a čitateľné. Záujemca môže použiť len rovnopisy, ktoré sú označené pečiatkou Vyhlasovateľa a ktoré záujemca dostane u Vyhlasovateľa súčasne s týmito podmienkami po zaplatení manipulačného poplatku. Ak sa záujemca pomýli alebo inak „pokazí“ návrh kúpnej zmluvy, musí si opätovne obstarať u Vyhlasovateľa podmienky obchodnej verejnej súťaže spolu s rovnopismi.

 

Záujemca musí rovnopisy doplniť len v častiach, ktoré sú prázdne (vybodkované) a sivo podfarbené. Do rovnopisov listín záujemca doplní:

 

v úvode rovnopisov k údaju „Kupujúci“ svoje identifikačné údaje: pri fyzickej osobe meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt; pri právnickej osobe názov právnickej osoby, IČO (ak bolo pridelené) a sídlo; fyzické aj právnické osoby uvedú číslo svojho bankového účtu,
do bodu 3.1 rovnopisov: celkovú ponúkanú sumu za Nehnuteľnosti, číslom aj slovom; ponúknutá suma za Nehnuteľnosti musí byť zaokrúhlená na celé eurá.
v závere rovnopisov: miesto a dátum podpísania rovnopisov záujemcom, označenie záujemcu (pri fyzickej osobe meno a priezvisko/pri právnickej osobe názov právnickej osoby), vlastnoručný podpis (pri fyzickej osobe podpis záujemcu/pri právnickej osobe podpis osoby alebo osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, vrátane ich označenia v súlade so zápisom v príslušnom registri, napr. konateľ, predseda predstavenstva, predseda družstva a pod.).

 

Vybodkované časti, ktoré nie sú sivo podfarbené záujemca nevyplňuje (údaj o mene a sídle notára, u ktorého bude zložená kúpna cena Nehnuteľností; dátum podpisu zmluvy zo strany Predávajúceho a podpis zástupcu Predávajúceho). Na návrh, ktorý nebude vyplnený v súlade s predchádzajúcimi pokynmi sa nebude prihliadať.

 

Na strane záujemcu môže vystupovať len jedna osoba. Vystupovanie viacerých osôb ako prípadných kupujúcich, ktorí by nadobudli Nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva je vylúčené. V prípade, že záujemca nadobudne Nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, bude vystupovať v tejto obchodnej verejnej súťaži a návrh podá len jeden z manželov. Zápis oboch manželov do katastra nehnuteľností, ako bezpodielových spoluvlastníkov, si záujemca zabezpečí po prípadnom nadobudnutí vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam sám.

 

 

 

 

 

Časť B – ZÁBEZPEKA

 

Záujemca je povinný zaplatiť na účet Vyhlasovateľa, č. 23424332/0200, zábezpeku vo výške 5 000 eur, a to tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet Vyhlasovateľa najneskôr do 31.12.2014 do 12 00 hod. Zábezpeka podľa predchádzajúcej vety bude zabezpečovať akékoľvek budúce nároky Vyhlasovateľa voči záujemcovi. Záujemcom, ktorí nebudú úspešní v tejto obchodnej verejnej súťaži, Vyhlasovateľ vráti poskytnuté zábezpeky bez zbytočného odkladu na účty, ktoré záujemcovia uvedú vo svojom návrhu kúpnej zmluvy. Úspešnému záujemcovi Vyhlasovateľ vráti zábezpeku po zaplatení celej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti alebo zábezpeku započíta voči časti kúpnej ceny Nehnuteľností.

 

Časť C - ZÁVER

 

Po doplnení návrhu kúpnej zmluvy (časť A týchto podmienok) záujemca vloží návrh kúpnej zmluvy v šiestich vyhotoveniach do obálky, ktorú nepoškodenú a riadne uzavretú doručí včas Vyhlasovateľovi. Obálka musí byť výrazne označená menom a priezviskom alebo názvom záujemcu, vrátane jeho kontaktných údajov (adresa, telefón) a  heslom: NEOTVÁRAŤ – „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – MATERSKÁ ŠKOLA“.

 

Na neskoro podané, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné návrhy sa prihliadať nebude. Nebude sa prihliadať ani na návrhy tých účastníkov, ktorí neuhradia riadne a včas zábezpeku (časť C týchto podmienok). Otváranie obálok s návrhmi bude sprístupnené záujemcom a uskutoční sa dňa 08.01.2015 o 15 30 hod. na obecnom úrade v Oravskom Podzámku v kancelárii starostu obce. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže Vyhlasovateľ uskutoční 03.04.2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Oznámenie výsledkov OVS Vyhlasovateľ uskutoční dňa 08.01.2014 o 17:00, kde musí byť každý uchádzač prítomný (môže byť zastúpený splnomocnencom s písomným plnomocenstvom). Ak sa uchádzač alebo jeho splnomocnený zástupca nezúčastní vyhodnotenia, na jeho ponuku sa v OVS neprihliadne. V takomto prípade môže Vyhlasovateľ vyhodnotiť ako víťaznú aj ponuku uchádzača ďalšieho v poradí.

 

Záujemca sa podaním návrhu v tejto obchodnej verejnej súťaži zaväzuje, v prípade, že bude vybraný ako víťazný uchádzač, zložiť celú ním ponúknutú kúpnu cenu Nehnuteľností poníženú o 5 000 eur na účet Vyhlasovateľa 23424332/0200. V prípade, že záujemca poruší akúkoľvek povinnosť podľa tohto odseku alebo sa omešká so splnením svojich povinností podľa tohto odseku, zaväzuje sa zaplatiť Vyhlasovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže zmeniť alebo obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, a to aj bez udania dôvodu. Záujemca, ktorý predloží návrh v tejto obchodnej verejnej súťaži, nemôže svoj návrh po jeho predložení odvolať, meniť a ani dopĺňať, a to ani v prípade, že ide o opravu chýb návrhu, ktoré vznikli pri jeho vyhotovovaní. Záujemcovia nemajú právo na náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s touto obchodnou verejnou súťažou. Záujemca podaním návrhu vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže a je jeho vôľou byť podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže a návrhom kúpnej zmluvy, ktorý Vyhlasovateľovi podáva, viazaný. V prípade, že Vyhlasovateľ určí ako víťaza tejto obchodnej verejnej súťaže záujemcu, záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ s ním bez ďalšieho môže uzavrieť kúpnu zmluvu tak, že akceptuje ním podaný návrh kúpnej zmluvy.

 

V Oravskom Podzámku, dňa 12.08.2014

                                                          

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                              Vyhlasovateľ

                                                                                              Obec Oravský Podzámok

 

 

                                                                                              ..................................

                                                                                              Mgr. Jozef Záhora

                                                                                              starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka