Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Oznam SSE Distribúcia,a.s.

Oznam SSE Distribúcia,a.s.Vytlačiť
 

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. (ďalej len "SSE-D, a.s.") je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce. SSE-D, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je potrebné vykonať odstraňovanie a okliesňovanie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

            Podľa § 11 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike činnosti podľa ods.1 písm. a), b), c),
a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o

bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
 

stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
 

poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa Zákona
o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
       a)  zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
       b)  vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
       c)  vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti
            do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
      d)  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
      e)  vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
      f)  vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 
           prevádzky sústavy.

            Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a informovanie občanov Vašej obce -
vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia stromov


a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

            Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považujem za spoločný záujem SSE-D, a.s., Vašej obce, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých.

            Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu
roka 2015.

            V prípade Vašich otázok prosíme kontaktovať zodpovednú osobu za SSE-D, a.s.:

Vedúci Strediska Distribučných služieb VN a NN Milan Paluga, tel. číslo 0907 822 065, e-mail: milan.paluga@sse-d.sk .

            V zmysle § 47 ods. 7 Zákona o ochrane prírody a krajiny Vám zároveň ako orgánu ochrany prírody oznamujeme, že plánujeme previesť odstránenie a okliesnenie stromov aj iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (elektrických vedení) v obci Oravský Podzámok.

                                                                                               Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

                                                                                              Ing. Rastislav Kacian
                                                                                              vedúci
                                                                                              Oblastné centrum Liptovský Mikuláš


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka