Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kamerový systém v obci Oravský PodzámokVytlačiť
 

kamerový systémObec podala v roku 2014 žiadosť  o poskytnutie  dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015. 

logo ministerstvo vnutra SRMinisterstvo vnútra SR nám pridelilo dotáciu vo výške 10 000,00 EUR. Spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce je vo výške 3 600,00 EUR. Projekt je zameraný na  zvyšovanie bezpečnosti v obci, predovšetkým na zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov. Cieľom projektu je systematické monitorovanie exponovaných lokalít na území obce, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany života, zdravia a majetku občanov. Realizácia projektu  vychádza z praktických poznatkov o súčasnej bezpečnostnej situácii v obci. Pri spracovaní projektu obec spolupracovala s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Dolnom Kubíne, odbornou firmou a k projektu sa vyjadrilo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. Nainštalovaných bude 9 ks kamier a príslušenstva, ktoré umiestnime na prístupových cestách do obce, parkovacích plochách a zrekonštruovanom námestí.Pri inštalácii kamerového systému budú  použité pevné farebné kamery. Kamerový systém bude fungovať v nepretržitej prevádzke.. Náklady na prevádzku kamerového systému budú financované z rozpočtu obce.

V minulosti bolo na území obce zaevidovaných príslušnými orgánmi viacero trestných činov krádeže vlámaním do osobných automobilov návštevníkov obce  ako aj  priestupky proti  verejnému poriadku.. Obec je strediskom cestovného ruchu a väčší počet turistov  láka do obce aj osoby s kriminálnymi záujmami.

Na základe vyhodnotenia výsledkov a výstupov projektu prijme obec ďalšie nevyhnutné opatrenia v spolupráci s Policajným zborom SR a inými organizáciami pôsobiacimi na úseku bezpečnosti. Ak sa kamerový systém  osvedčí, budeme sa usilovať získať ďalšie financie na rozšírenie kamerového systému aj do iných lokalít obce.

 

Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


 
 

Pozor na podomový predaj, poistenie a podobne!!!Vytlačiť
 

Upozornenie!!!

Policajný zbor upozorňuje  na nekalé praktiky zo strany podomnových predajcov a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne.

podomový predajVážení spoluobčania, hlavne seniori, chceme Vás v mene Policajného zboru upozorniť, že sa okolo nás pohybujú  stále viac a viac občania, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich  občanov. Polícia upozorňuje na rôznych podomových predajcov, zástupcov firiem, ktoré ponúkajú lacnejšiu elektrickú energiu plyn, rôzne výhry a poistenia a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne. V prípade, že Vás takéto osoby navštívia v žiadnom prípade ich nevpúšťajte do svojich dvorov a už vôbec nie do domácností. V takomto prípade ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

nekalé praktiky


 
 

Eko-Centrum, o.z. - Projekt „Skládkovanie ako najhorší spôsob ukladania odpadu“Vytlačiť
 

Naša obec sa zapojila do realizácie projektu „Skládkovanie ako najhorší spôsob ukladania odpadu“

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o  všetkých problémoch likvidácie odpadov a zahájiť intenzívnu spoluprácu na opatreniach, tak aby sa verejná správa, ale aj občania pripravili na postupný zákaz skádkovania komunálneho odpadu na oboch stranách hranice. Vedenie intenzívnej kamapane na podporu vzniku odpadu, ďalej jeho materiálového využitia a v poslednom rade energetické využitie. Generovanie najvhodnejších spôsobov podľa lokalít prevládajúceho záujmu a náchylnosti ich obyvateľov na zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadovom hospodárstve.

Projekt bol spolufinancovaný z ERDF v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Oficiálny názov projektu: “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu” (ITMS: 22420220039)

Cezhraničný partner: Energetická agentúra Zlínskeho kraje, Zlín, ČR

Pre viac informácii: www.kompost.ekocentrum.sk


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Vážení vlastníci pozemkov v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň v k. ú. Dolná Lehota pozývame Vás dňa 18.06.2017 o 15:00 hod. do sály kultúrneho domu v Oravskom Podzámku na verejné zhromaždenie (verejný hovor) k návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v týchto lokalitách.

Obecné zastupiteľstvo tento postup usporiadania vlastníctva schválilo Uznesením č. 4 zo dňa 26.04.2017 s ohľadom na nedostatok stavebných pozemkov v obci a opakujúce sa požiadavky občanov na riešenie tejto situácie.

Je to návrh na prerozdelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov a vlastníctva k nim tak, aby v tejto lokalite vznikli pravidelné pozemky použiteľné v budúcnosti aj ako stavebné pozemky. Zároveň sa v lokalite vytvoria pozemky pre nové miestne komunikácie vo vlastníctve obce sprístupňujúce všetky novovzniknuté pozemky vo vlastníctve Vás – doterajších vlastníkov.  Teraz v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň vlastníte (často v spoluvlastníctve s ďalšími vlastníkmi) pôvodné, úzke a dlhé poľnohospodárske pozemky.   Po zmene usporiadania budete vlastniť v podiele 1/1 tvarovo pravidelné pozemky, ktoré samostatne,alebo neskorším zlúčením viacerých menších pozemkov umiestnených vedľa seba môžu byť použité ako stavebné. Každý pozemok bude mať prístup.                              V prípade menších výmer, ktoré vlastnia niektorí z Vás, možno podľa Vašich návrhov a vzájomných dohôd vytvoriť dostatočne veľké pozemky v podielovom spoluvlastníctve, alebo je možné Vaše nové menšie pozemky umiestniť viaceré vedľa seba, čím spolu môžu byť použité ako stavebný pozemok. Takéto prerozdelenie a usporiadanie pozemkov v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň je možné vykonaním „jednoduchých pozemkových úprav“ podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Iná forma prerozdelenia a usporiadania pozemkov, a to prostredníctvom geometrických plánov a zmlúv medzi vlastníkmi je s ohľadom na tvar doterajších pozemkov a rozdrobenosť vlastníctva k nim veľmi zdĺhavá, finančne náročná a často aj nemožná pre nevyriešenie prístupu k pozemkom.  Jednoduché pozemkové úpravy procesne koordinuje Okresný úrad Dolný Kubín – pozemkový a lesný odbor v úzkej spolupráci s obcou a najmä s Vami – vlastníkmi doterajších pozemkov v lokalite.  Konanie trvá podľa skúseností z iných obcí asi dva roky.  V priebehu konania bude osobne každý z Vás (alebo osoba, ktorú splnomocníte) pozvaný na prerokovanie  Vašich požiadaviek na nové pozemky a na odsúhlasenie vytvorenia a umiestnenia Vašich nových pozemkov.

Jednoduché pozemkové úpravy správny orgán povolí ak o ne prejaví záujem dostatočný počet vlastníkov, ktorí spolu vlastnia nadpolovičnú väčšinu výmery pozemkov v lokalite. Výhody, ktoré získate sú jednoznačné – vytvorenie jedného, alebo viacerých pravidelných nových pozemkov v podiele 1/1 pre jednotlivého vlastníka, alebo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, ktorí vlastnia menšie výmery, to všetko podľa prerokovania s Vami a podľa Vašich návrhov.

Výsledkom budú Vaše nové pozemky zapísané v katastri nehnuteľností na Vašich listoch vlastníctva a pozemky pre prístupové komunikácie zapísané vo vlastníctve obce.

Obec Oravský Podzámok ako iniciátor, investor a spolu so štátom garant celého prípravného konania uskutočňovaného s cieľom povoliť a úspešne ukončiť jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň, Vás týmto žiada o zodpovedné zváženie navrhnutého postupu vyriešenia problémov s doterajším nevhodným usporiadaním Vášho vlastníctva v týchto lokalitách.

Obec zaslala všetkým vlastníkom informácie a prehlásenie.

Vyplnené a podpísané PREHLÁSENIE odovzdajte osobne na verejnom hovore, alebo do 23.06.2017 doručte poštou, alebo osobne na adresu :                                                   Obecný úrad v Oravskom Podzámku, 027 41 Oravský Podzámok 61.

                                                                                         Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

 


 
 

Úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine Vytlačiť
 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

__________________________________________________________________

Opätovná informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2017/025205/04/BIL zo dňa 30.05.2017, bude v dňoch 17. – 18. júna 2017 a 24. – 25. júna 2017 (v čase od soboty 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania realizácie protihavarijných opatrení v rámci geologickej úlohy „Sanácia skalného brala Strečno, II. etapa“.

Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkoviska.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

Žiadame Vás, aby ste túto informáciu poskytli v rámci Vašej pôsobnosti i ďalšej motoristickej verejnosti.

                                                                                                Mgr. Michal Lavrík

                                                                                                      prednosta, v. r.

 

 


 
 

Ponuka práce pre brigádnikovVytlačiť
 

O B E C  O R A V S K Ý   P O D Z Á M O K

č. 61, 027 41  Oravský Podzámok

Prijmeme brigádnikov na výber parkovného   počas obdobia letných prázdnin.

(t. j. od 1. júla 2017 do 31. augusta 2017)

Viac informácií získate na  0905 288 723.        

                                                                                        Mgr. Jozef Záhora  starosta obce


 
 

Informácia k DzN za pozemky v roku 2017Vytlačiť
 

Daň z nehnuteľností za poľnohospodárske pozemky v roku 2017

Vážení spoluobčania dovoľte, aby sme Vás informovali o postupe obce ako správcu dane

podľa §99e ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe  daní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri vydávaní rozhodnutí, ktorými sa vyrubuje daň za rok 2017.

 

V uplynulom roku mali občania obce, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností - poľnohospodárskych pozemkov uzatvorené zmluvy s Podielnickym družstvom Horná Lehota. Niektorí vlastníci  nemali uzatvorené zmluvy Podielnickym družstvom Horná Lehota a platili si daň s pozemkov sami.

 

V 2016 vznikla spoločnosť s ručením obmedzeným Agrodružstvo Lehota so sídlom Oravský Podzámok 148. (zdroj: Obchodný register Okresného súdu Žilina).

Niektorí vlastníci poľnohospodárskych pozemkov vypovedali zmluvy, ktoré mali uzatvorené s   Podielníckym družstvom Horná Lehota a uzatvorili zmluvy s  Agrodružstvom Lehota s.r.o..

 Agrodružstvo Lehota s.r.o. Oravský Podzámok 148, IČO: 50348167 podalo dňa 31.01.2017 daňové priznanie. Dňa 16.02. 2017 Obec Oravský Podzámok ako správca dane vyzval   Agrodružstvo Lehota s.r.o., aby vo veci priznania k dani z nehnuteľností za rok 2017 doplnilo nasledovné údaje: doložil zoznam vlastníkov pozemkov s ktorými má uzatvorené nájomné zmluvy, vysvetlil a právne zdôvodnil podklad k daňovému priznaniu, opravil údaje uvedené v daňovom priznaní a preukázal písomnými listinami pravdivosť údajov uvedených v daňovom priznaní zo dňa 31.01.2017.

Dňa 06.03.2017 Agrodružstvo Lehota s.r.o. doplnilo zoznam vlastníkov s ktorými má uzatvorené zmluvy, výmeru v m2   , druh pôdy, čísla parciel a listov vlastníctva.

Dňa 16.02.2017 Obec Oravský Podzámok ako správca dane vyzval daňový subjekt Podielnícke družstvom Horná Lehota, Horná lehota 59 IČO: 31583806 o predloženie daňového priznania za rok 2017.

Vzhľadom k tomu, že ani Agrodružstvo Lehota, s.r.o.  ani  Podielnické družstvo Horná Lehota nedoložili doklady preukazujúce náležitosti splnenia nájomcu poľnohospodárskej pôdy podľa daňového poriadku, zák. č. 563/2009, Obec Oravský Podzámok ako správca dane dospela k názoru a rozhodla, že vlastníci pôdy si budú musieť podať daňové priznania k nehnuteľnostiam sami a túto daň aj zaplatiť.

Obec Oravský Podzámok a správca dane bude nápomocná  všetkým vlastníkom pôdy pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti.

Zároveň Vás žiadame o zhovievavosť pri vybavovaní, keďže sa jedná o zdĺhavý a náročný proces.

Akékoľvek nezrovnalosti môžete konzultovať v stránkové dni na Obecnom úrade v Oravskom Podzámku. Prípadné otázky môžete klásť na tel. č. 043/5821300, prípadne e-mailom: podatelna@oravskypodzamok.sk, príp. starosta@oravskypodzamok.sk alebo osobne u Mgr. Mareka Čulena.

 

Obec Oravský Podzámok ako správca dane doteraz postupovala a bude postupovať rovnako ku všetkým daňovníkom podľa platnej právnej úpravy.

Obci Oravský Podzámok neprináleží  posudzovať pravosť zmlúv, ktoré majú vlastníci poľnohospodárskej pôdy uzatvorené  s  Podielnickým družstvom Horná Lehota  a Agrodružstvom Lehota, s.r.o..

 Mgr. Jozef Záhora starosta obce


 
 

Záverečný účet obceVytlačiť
 

Záverečný účet obce

Celý dokument je v prílohe.


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 25.6.2017

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka