Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o úradných hodináchVytlačiť
 


Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok

územné rozhodovanie a stavebrný poriadok

Námestie slobody 1

 Dolný Kubín

 

Oznamujeme Vám, že v  dňoch 27.12 a 28.12. 2017 bude stavebný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

V piatok 29.12.2017 budú stránkové hodiny pre klientov stavebného úradu od 7:30 hod.    do 12:00 hod.

 

Mgr. Jozef Záhora

starosta obce


 
 

Dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja na výstavbu autobusovej zastávkyVytlačiť
 

Dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja na výstavbu autobusovej zastávky

Obec Oravský Podzámok na základe  zverejnenej výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 č. 3/2017, v rámci programu: REGIONÁLNY ROZVOJ podprogram: Verejný priestor a verejná infraštruktúra podala žiadosť  na výstavbu „Obecnej zastávky“.

Na tento projekt prispel Žilinský samosprávny kraj dotáciou vo výške 1 450,- €. Celkové náklady na vybudovanie  zastávky sú vo výške 7 800,- €.

Cieľom projektu je vybudovať novú autobusovú zástavku, ktorá nahradí pôvodný prístrešok. Ide o jednopodlažný objekt s oceľovou nosnou konštrukciou a doplnkovými murivami. Rozmery objektu sú 6,20 x 3,65 m maximálna výška 2,80 m.

Konštrukcia zástavky je z oceľových profilov pozváraných do priestorovej konštrukcie a zo steny výšky 1,55 m. Táto stena je vymurovaná z debniacich tvárnic DT 25 hrúbky 250 mm a zalievaná betónovou zmesou. Nosná konštrukcia oceľová tvorená stojkami 100/100/3 a 60/100/3 na obvode v modulovej osnove 2,26 x 3,57 m. Na stojky je uložený obvodový rám z jaklového profilu 100/200/5 do ktorého sú uložené priečne nosníky 60/120/5. Sedadlá majú drevenú konštrukciu uložené na jaklový profil  kotvený do muriva.

Všetky vonkajšie klampiarske prvky sú z poplastovaného plechu. Strešný plášť je z plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou, uložený na vrch priečnych nosníkov.

Múr zástavky je obložený kamenným obkladom. Na vrch múru je taktiež položený  obklad.

IMG_2384.jpg


 
 

Revitalizácia parku v Dolnej LehoteVytlačiť
 

logoRozhodnutím  ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku bola na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 zo dňa 28.10.2016 vedenej pod č. POD-153, ktorá bola posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu podľa § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytnutí finančných prostriedkov  z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2017 pridelená dotácia vo výške:  4 180,68 EUR

Žiadateľovi:                           Obec Oravský Podzámok

IČO:                                       00314731

Na projekt:                             Revitalizácia parku v Dolnej Lehote

Celkový rozpočet projektu je vo výške 4 400,72 EUR

V roku 2017 bude obec z dotácie a z vlastných zdrojov financovať projekt „Revitalizácia parku v Dolnej Lehote“.

Park v Dolnej Lehote (miestna časť obce Oravský Podzámok) je umiestnený pri hlavnej ceste  1/59. Je tvorený z troch samostatných celkov, ktoré rozdeľuje lanová lávka a zjazd k brodu rieky Oravy. Cez park nevedie žiadny chodník. Parku dominujú listnaté dreviny voči ihličnatým, ale chýba zastúpenie kvitnúcich krov pre dotvorenie estetického vzhľadu parku. Od svojho vzniku bola v parku vysadená len jedna skupina nízkych ihličnatých drevín. Existujúce kry a nízke ihličnaté dreviny svojim zdravotným stavom a vzhľadom degradujú celkový vzhľad parku. Územie parku na strane cesty lemuje živý plot, ktorý je na mnohých miestach prerušený vypadnutými rastlinami. V priestore parku sú len dve parkové lavičky a dve železné pumpy na vodu. Nenachádzajú sa tu žiadne odpadkové koše.

V parku je 6 pňov, ktoré  budú odstránené a spolu s nimi aj  korene starých stromov a náletové dreviny.

Najväčšia pozornosť je zameraná na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry.

Pre projekt bola spracovaná odborná štúdia, v ktorej je uvedená vhodná zeleň pre realizáciu projektu. Vysadená zeleň je v súlade tak s vidieckym ako aj regionálnym charakterom územia.  Tvorí ju 75 ks drevín(zelene) zahŕňajúcich doplnenie rastlín prázdnych miest v živom plote a  výsadbu nových plôch zelene: Larix decidua 2 ks, Pinus mugo 3 ks, Amelanchier lamarekii 6 ks, Weigela 'Eva Rathke' 8 ks, Syringa vulgaris 1 ks, Deutzia gracilis 10 ks, Tilia cordata 1 ks a doplnenie živého plotu: Symphoricarpos albus 44 ks.

Súčasťou revitalizácie parku je aj doplnenie nevyhnutného mobiliáru.

V parku budú  umiestnené 4 nové parkové lavičky  a 2 nové odpadkové koše kotvené do betónových základov.

Uvedené prvky mobiláru boli vybraté s ohľadom na priestorové umiestnenie na centrálnom verejnom priestranstve, rešpektujúc vidiecky a regionálny charakter územia a pri výbere materiálu sa prihliadalo aj na jeho odolnosť voči vandalom.

Realizácia projektu bude v období júl – október 2017.
logo


 
 

Kamerový systém v obci Oravský PodzámokVytlačiť
 

kamerový systémObec podala v roku 2014 žiadosť  o poskytnutie  dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015. 

logo ministerstvo vnutra SRMinisterstvo vnútra SR nám pridelilo dotáciu vo výške 10 000,00 EUR. Spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce je vo výške 3 600,00 EUR. Projekt je zameraný na  zvyšovanie bezpečnosti v obci, predovšetkým na zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov. Cieľom projektu je systematické monitorovanie exponovaných lokalít na území obce, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany života, zdravia a majetku občanov. Realizácia projektu  vychádza z praktických poznatkov o súčasnej bezpečnostnej situácii v obci. Pri spracovaní projektu obec spolupracovala s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Dolnom Kubíne, odbornou firmou a k projektu sa vyjadrilo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. Nainštalovaných bude 9 ks kamier a príslušenstva, ktoré umiestnime na prístupových cestách do obce, parkovacích plochách a zrekonštruovanom námestí.Pri inštalácii kamerového systému budú  použité pevné farebné kamery. Kamerový systém bude fungovať v nepretržitej prevádzke.. Náklady na prevádzku kamerového systému budú financované z rozpočtu obce.

V minulosti bolo na území obce zaevidovaných príslušnými orgánmi viacero trestných činov krádeže vlámaním do osobných automobilov návštevníkov obce  ako aj  priestupky proti  verejnému poriadku.. Obec je strediskom cestovného ruchu a väčší počet turistov  láka do obce aj osoby s kriminálnymi záujmami.

Na základe vyhodnotenia výsledkov a výstupov projektu prijme obec ďalšie nevyhnutné opatrenia v spolupráci s Policajným zborom SR a inými organizáciami pôsobiacimi na úseku bezpečnosti. Ak sa kamerový systém  osvedčí, budeme sa usilovať získať ďalšie financie na rozšírenie kamerového systému aj do iných lokalít obce.

Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


 
 

Pozor na podomový predaj, poistenie a podobne!!!Vytlačiť
 

Upozornenie!!!

Policajný zbor upozorňuje  na nekalé praktiky zo strany podomnových predajcov a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne.

podomový predajVážení spoluobčania, hlavne seniori, chceme Vás v mene Policajného zboru upozorniť, že sa okolo nás pohybujú  stále viac a viac občania, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich  občanov. Polícia upozorňuje na rôznych podomových predajcov, zástupcov firiem, ktoré ponúkajú lacnejšiu elektrickú energiu plyn, rôzne výhry a poistenia a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne. V prípade, že Vás takéto osoby navštívia v žiadnom prípade ich nevpúšťajte do svojich dvorov a už vôbec nie do domácností. V takomto prípade ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

nekalé praktiky


 
 

Eko-Centrum, o.z. - Projekt „Skládkovanie ako najhorší spôsob ukladania odpadu“Vytlačiť
 

Naša obec sa zapojila do realizácie projektu „Skládkovanie ako najhorší spôsob ukladania odpadu“

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o  všetkých problémoch likvidácie odpadov a zahájiť intenzívnu spoluprácu na opatreniach, tak aby sa verejná správa, ale aj občania pripravili na postupný zákaz skádkovania komunálneho odpadu na oboch stranách hranice. Vedenie intenzívnej kamapane na podporu vzniku odpadu, ďalej jeho materiálového využitia a v poslednom rade energetické využitie. Generovanie najvhodnejších spôsobov podľa lokalít prevládajúceho záujmu a náchylnosti ich obyvateľov na zvyšovanie environmentálneho povedomia o odpadovom hospodárstve.

Projekt bol spolufinancovaný z ERDF v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Oficiálny názov projektu: “Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu” (ITMS: 22420220039)

Cezhraničný partner: Energetická agentúra Zlínskeho kraje, Zlín, ČR

Pre viac informácii: www.kompost.ekocentrum.sk


 
 
Položky 1-10 z 11

Návrh VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a pri úmrtí občanaVytlačiť
 

Návrh VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a pri úmrtí občana - celé znenie je v priloženom súbore

Návrh VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a pri úmrtí občana VZN o poskytovaní jednorázového  príspevku.pdf VZN o poskytovaní jednorázového príspevku.pdf (453.4 kB)

 
 

Vyhláška, oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce HruštínVytlačiť
 

 

Obec Hruštín, ako orgán územného plánovania, v zmysle § 19b, odst.1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znění neskorších predpisovfdalej lén stavebný zákon), dovoluje si Vám oznámit’

ZAČIATOK OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HRUŠTÍN,

prostredníctvom verejnej vyhlášky, umiestnenej na verejnej tabuli obce Hruštín a na internetovej stránke obce: www.hrustin.sk .

Všetky podklady, informácie, pripomienky a podněty, ktoré sa dotýkajú riešeného územia, doručit' písomnou formou, poštou, připadne osobné alebo na Obecný úřad v Hruštíne, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín, najneskór do 30 dní od vyvesenia tejto

vyhlášky.

Na pripomienky alebo podněty, podané po tomto termíne, sa neprihliada. Obstarávatefskú činnost', v zmysle §2a stavebného zákona zabezpečuje Ing. arch. Anna Gočová - odborné spósobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD,

preukaz č. 261, Mobil: 0905943365.


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

Vážení vlastníci pozemkov v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň v k. ú. Dolná Lehota pozývame Vás dňa 18.06.2017 o 15:00 hod. do sály kultúrneho domu v Oravskom Podzámku na verejné zhromaždenie (verejný hovor) k návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v týchto lokalitách.

Obecné zastupiteľstvo tento postup usporiadania vlastníctva schválilo Uznesením č. 4 zo dňa 26.04.2017 s ohľadom na nedostatok stavebných pozemkov v obci a opakujúce sa požiadavky občanov na riešenie tejto situácie.

Je to návrh na prerozdelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov a vlastníctva k nim tak, aby v tejto lokalite vznikli pravidelné pozemky použiteľné v budúcnosti aj ako stavebné pozemky. Zároveň sa v lokalite vytvoria pozemky pre nové miestne komunikácie vo vlastníctve obce sprístupňujúce všetky novovzniknuté pozemky vo vlastníctve Vás – doterajších vlastníkov.  Teraz v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň vlastníte (často v spoluvlastníctve s ďalšími vlastníkmi) pôvodné, úzke a dlhé poľnohospodárske pozemky.   Po zmene usporiadania budete vlastniť v podiele 1/1 tvarovo pravidelné pozemky, ktoré samostatne,alebo neskorším zlúčením viacerých menších pozemkov umiestnených vedľa seba môžu byť použité ako stavebné. Každý pozemok bude mať prístup.                              V prípade menších výmer, ktoré vlastnia niektorí z Vás, možno podľa Vašich návrhov a vzájomných dohôd vytvoriť dostatočne veľké pozemky v podielovom spoluvlastníctve, alebo je možné Vaše nové menšie pozemky umiestniť viaceré vedľa seba, čím spolu môžu byť použité ako stavebný pozemok. Takéto prerozdelenie a usporiadanie pozemkov v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň je možné vykonaním „jednoduchých pozemkových úprav“ podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Iná forma prerozdelenia a usporiadania pozemkov, a to prostredníctvom geometrických plánov a zmlúv medzi vlastníkmi je s ohľadom na tvar doterajších pozemkov a rozdrobenosť vlastníctva k nim veľmi zdĺhavá, finančne náročná a často aj nemožná pre nevyriešenie prístupu k pozemkom.  Jednoduché pozemkové úpravy procesne koordinuje Okresný úrad Dolný Kubín – pozemkový a lesný odbor v úzkej spolupráci s obcou a najmä s Vami – vlastníkmi doterajších pozemkov v lokalite.  Konanie trvá podľa skúseností z iných obcí asi dva roky.  V priebehu konania bude osobne každý z Vás (alebo osoba, ktorú splnomocníte) pozvaný na prerokovanie  Vašich požiadaviek na nové pozemky a na odsúhlasenie vytvorenia a umiestnenia Vašich nových pozemkov.

Jednoduché pozemkové úpravy správny orgán povolí ak o ne prejaví záujem dostatočný počet vlastníkov, ktorí spolu vlastnia nadpolovičnú väčšinu výmery pozemkov v lokalite. Výhody, ktoré získate sú jednoznačné – vytvorenie jedného, alebo viacerých pravidelných nových pozemkov v podiele 1/1 pre jednotlivého vlastníka, alebo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, ktorí vlastnia menšie výmery, to všetko podľa prerokovania s Vami a podľa Vašich návrhov.

Výsledkom budú Vaše nové pozemky zapísané v katastri nehnuteľností na Vašich listoch vlastníctva a pozemky pre prístupové komunikácie zapísané vo vlastníctve obce.

Obec Oravský Podzámok ako iniciátor, investor a spolu so štátom garant celého prípravného konania uskutočňovaného s cieľom povoliť a úspešne ukončiť jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň, Vás týmto žiada o zodpovedné zváženie navrhnutého postupu vyriešenia problémov s doterajším nevhodným usporiadaním Vášho vlastníctva v týchto lokalitách.

Obec zaslala všetkým vlastníkom informácie a prehlásenie.

Vyplnené a podpísané PREHLÁSENIE odovzdajte osobne na verejnom hovore, alebo do 23.06.2017 doručte poštou, alebo osobne na adresu :                                                   Obecný úrad v Oravskom Podzámku, 027 41 Oravský Podzámok 61.

                                                                                         Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

 


 
 

Záverečný účet obce za rok 2016Vytlačiť
 

Celý dokument je v prílohe.


 
 
Položky 1-10 z 11

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 14.12.2017

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka