Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam - Miestne daneVytlačiť
 

Miestne dane

 

Daň z nehnuteľností v roku 2018

Daň z nehnuteľností patrí medzi miestne dane – platí sa miestne príslušnému mestu alebo obci, ktorý je pre tento druh dane správcom dane.

Miestne dane sú upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (§ 99a).

Daň z nehnuteľností sa v praxi platí najčastejšie v podobe dani z pozemkov, dani zo stavieb a dani z bytov. Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľností v priebehu roka 2017, daňová povinnosť vám vzniká až 1. januára 2018.

Výnimkou je napríklad nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, kedy daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak by ste napríklad v máji 2017 zdedili pozemok, dom, byt, daňová povinnosť vám vzniká už 1. júna 2017.

Čo potrebujete k podaniu priznania?

1. tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.

2. Doklady, v ktorých sa nachádzajú potrebné údaje o nehnuteľnosti, bez ktorých DP ne-

vyplníte.

- list vlastníctva, osvedčenie o dedičstve.

3. Odporúčané prílohy k daňovému priznaniu:

– ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali alebo darovali či boli obdarovaný, pripojte k DP kópiu rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade, že toto rozhodnutie nemáte, môžete namiesto neho priložiť

kópiu listu vlastníctva (stačí vytlačiť údaje z katasterportál), spolu s kópiou kúpnej či darovacej zmluvy,

– ak ste nehnuteľnosť zdedili - kópiu Osvedčenia o dedičstve s vyznačenou právoplatnosťou,

– ak ste nehnuteľnosť nadobudli v dražbe - kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje

príklep,

– ak prebehlo majetkové vysporiadanie po rozvode – kópiu rozhodnutia o povolení vkladu z katastra,

– ak máte stavebný pozemok kópiu právoplatného stavebného povolenia,

– ak ste dokončili stavbu – kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo oznámenie o ukončení výstavby drobnej stavby,

– ak ste zmenili účel využitia stavby či bytu – kópiu právoplatného povolenia na zmeny

v užívaní stavby či bytu.

Pri stavbách je potrebné vedieť zastavanú plochu (dĺžka x šírka stavby a počet podlaží),

– ak ste stavbu odstránili - kópiu právoplatného rozhodnutia na odstránenie stavby,

Ak vo vašom daňovom priznaní v roku 2017 nastali zmeny, že ste nehnuteľnosť predali,

darovali, alebo nadobudli, je potrebné toto správcovi taktiež oznámiť najneskôr do 31. januára 2018.

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).

Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.

Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na

podanie daňového priznania.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2017 nenastali. Daň na rok 2018 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

 

Daň za psa

Mať doma psieho miláčika so sebou prináša aj isté povinnosti. Každoročne za neho treba zaplatiť daň. Tú platí vlastník alebo držiteľ psa a vzťahuje sa na psov starších ako 6 mesiacov. Po dosiahnutí tohto veku je vlastník alebo držiteľ do 30 dní povinný psa nahlásiť na obecnom úrade a zaplatiť za neho daň. V priebehu roka sa vypočíta alikvótna čiastka, ktorá zostáva do konca kalendárneho roka. Potom na ďalší rok platíte pravidelne ročnú daň.

Základom dane je počet psov. Sadzba dane v obci je určená 6,- € za jedného psa a kalendárny rok. Táto sadzba dane je aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (starším ako 6 mesiacov) a zaniká posledným

dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka