Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok 51 Vytlačiť
 

OBEC  ORAVSKÝ PODZÁMOK

Oravský Podzámok č.61,  027 41

Číslo: 2001/2019                                                                Oravský Podzámok 03.10.2019

V zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 výberové konanie na funkciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok 51

s predpokladaným nástupom od  1.januára  2020
 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 10, a § 39, ods.3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 59 zákona č. 138/2019 Z. z. zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky

- bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie  podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 /2019 Z. z.

- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania

- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky

- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -  riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno- vzdelávací proces a pod.)

- práca s počítačom a schopnosť používať internet

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

- predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Oravský Podzámok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 

- dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)

- referencie z predchádzajúcej praxe

- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov 

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní

- overené kópie dokladov o vzdelaní 

- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

- štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)

- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, rozsah max. 5 strán.

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti   učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca

- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte do 30.10. 2019 do  15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok  61, 027 41,   v zalepenej obálke, označenej heslom  „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.

Prihlášky uchádzačov doručené po  stanovenom  termíne,  nebudú zaradené do výberového konania.  

Prihlášky uchádzačov ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, vyhlasovateľ výberového konania vyzve uchádzača na doplnenie týchto dokladov v stanovenom termíne.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

Ďalšie informácie

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,  ktorí  nespĺňajú  požadované  podmienky.  Termín  a  miesto  výberového konania  oznámi Rada školy pri  Základnej  škole s materskou školou Oravský Podzámok 51 prihláseným uchádzačom, ktorí  spĺňajú požadované  predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 

                                                                                            Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                   starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka