Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

                                     Obec Oravský Podzámok

Sídlo :                           Oravský Podzámok 61, 027 41 Oravský Podzámok

Štatutárny zástupca:     Mgr. Jozef Záhora

IČO:                             00314731

DIČ:                            2020561785 

Webové sídlo: http://www.oravskypodzamok.sk/

1.1 Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Záhora

Kontakt :  00421 905 288 723  starosta@oravskypodzamok.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): http://www.oravskypodzamok.sk/oznamy/vyzva-na-predkladanie-ponuk.html
 

Názov predmetu zákazky:

„Nové dresy pre futbalistov v Oravskom Podzámku“

Hlavný kód CPV:

37400000-2 Športový tovar a výbava

37410000-5 Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku

37450000-7 Vybavenie na vonkajšie a halové športy

Druh zákazky: športové potreby / tovary

Stručný opis:

Predmetom výzvy je  dodanie športového vybavenia pre futbalový  klub nasledovne :

1. Sada dresov s krátkym rukávom   15+1  ( dres+ trenky + štulpne ) pre 3 kategórie – muži dorast, prípravka .  Súčasťou  dresov musí byť aj potlač – číslo veľké na chrbát, číslo malé, nápis + erb.

2. lopta tréningová pre dorast a mužov

3. Štulpne ponožkové

4. Brankárske rukavice

Presný opis predmetov aj so špecifikáciami a počtami jednotiek sú uvádzané v Prílohe č.2   tejto  výzvy. 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pokiaľ tovar nebude spĺňať minimálne požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky; vyžaduje predložiť zákazku na celý predmet zákazky. V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto dodania.  Všetky zariadenia musia byť certifikované v súlade s platnou legislatívou EU.

Predpokladaná hodnota zákazky:  

3182,00  € bez DPH

7.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

7.1 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

7.2 Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.

8.    Dĺžka trvania zákazky: 

8.1 Lehota na dodanie predmetu zákazky je maximálne do 4 týždňov odo dňa nasledujúceho po dni doručenia objednávky predávajúcemu.

8.2 Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky.

8.3 Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby.

8.4 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

8.5 Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční kupujúci po obdržaní celého predmetu zákazky, na  základe faktúry vystavenej predávajúcim. Súčasťou faktúry bude dodací list podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

8.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004
Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

8.7 V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť predávajúcemu. Predávajúci faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.

8.8 Pri zodpovednosti za vady sa postupuje podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

8.9 Kupujúci požaduje záruku na predmet zákazky 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia podľa dodacieho listu.

9.    Podmienky účasti:

9.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 písm. e) ZVO. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 písm. e) ZVO - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – doklad o oprávnení podnikať ( výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra -   fotokópia) nie starší ako tri mesiace.

9.2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy.

9.3.Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej cenovej ponuky).

9.4. Opis produktov uchádzača spolu s presným názvom produktu.  

10.     Použitie elektronickej aukcie: nie

11.     Lehota na predkladanie ponú

11.1. Dátum a čas:  2.8.2018    do 09:00 h..

11.2. Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ s heslom „Športové potreby – futbal“ musia byť doručené poštou alebo osobne na  horeuvedenú adresu, prípadne e-mailom : starosta@oravskypodzamok.sk

11.3.   Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia obálky verejnému obstarávateľovi. Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz.

11.4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 11.2 predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11.1 sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

11.5. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 9. tejto výzvy. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

11.6. Ponuka musí byť uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

11.7. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za člena skupiny.

11.8. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

●         ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,

●         ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predloženie ponuky,

●         ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky,

●         ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

12.       Termín otvárania ponúk:

          Dátum a čas: 3.8.2018   o 9,00 hod.  

13.       Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 31.10.2018. 
 

Oravský Podzámok , 16.7.2018

                                                                                      Mgr. Jozef Záhora  starosta obce

 

 Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky – Návrh na plnenie kritéria

 

 

Návrh na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ:           Obec Oravský Podzámok

Sídlo :                                     Oravský Podzámok 61, 027 41 Oravský Podzámok

IČO:                                         00314731

DIČ:                                          2020561785

 

 

Identifikácia uchádzača:        Názov: 

                                               Sídlo:   

                                               Štatutárny zástupca: 

                                               IČO: 

                                               DIČ: 

 

Predmet zákazky:                   „Nové dresy pre futbalistov v Oravskom Podzámku“

 

Postup: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Druh: Tovar

Predmet zákazky: " Nové dresy pre futbalistov v Oravskom Podzámku "

Celková cena bez DPH za predmet zákazky:

DPH 20%                                                         :

Celková cena s DPH za predmet zákazky    :
 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
 

                                                                                                          ............................................

                                                                                                                 podpis uchádzača

miesto/ dátum

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka