Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh“ – zaslanie zámeru

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh“ – zaslanie zámeruVytlačiť
 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa                            Naše číslo                             Vybavuje/                                             Bratislava
                                                               7236/2016-1.7/rs               Ing. R. Skorka                                       17.08.2016
                                                                                                              roman.skorka@enviro.gov.sk
                                                                                                              02/5956 2442

Vec:

„Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh“ – zaslanie zámeru

            Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, doručil dňa 10. 08. 2016 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 1 písm. a) a podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh“ vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

            MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poplatok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona oznamuje, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných  vplyvov na životné prostredie.

            Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona, ako dotknutému, resp. rezortnému, resp. povoľujúcemu orgánu a ako dotknutej obci, zasielame zámer, ktorý je zverejnený na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-oravsky-podzamok-dolny-kubin-juh

            Podľa § 23 ods. 3 zákona, môže verejnosť  do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť na Obecnom úrade v Oravskom Podzámku cez pracovné dni počas úradných hodín. Verejnosť môže podávať pripomienky v  lehote do 09.09.2016 na Obecnom úrade v Oravskom Podzámku.
Verejnosť môže podľa § 23 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko  k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.
Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.

 

V Oravskom Podzámku 25.08.2016                                        Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                       Starosta obce

 

Doručené: 24.08.2016                                                               Zverejnené: 25.08.2016                   


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka