Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Školské stravovanie

Finančné pásma pre školské stravovanie

 

     Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

http://www.minedu.sk/data/files/5055_metodika_k_msn_2015.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/3923_metodika-k-msn_18062014_final_3.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/4052_fp_navrh_nepretrzita_prevadzka_2014.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/231_financne-pasma_26102012_aktualizacia.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/230_%E2%80%8Cfinancne-pasma_26102012_dietne_aktualizacia.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/209_03_20101206-financne_pasma_sportoveskoly_od-01012011.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/208_04_2011_01_12-materialno-spotrebne-normy.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/207_05_2011_01_12-register-materialno-spotrebnych-noriem.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/206_06_metodikamsn_aktualizacia_2011.pdf

 

Národný projekt e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 16.decembra 1997 číslo 557/1998-100 Potravinový kódex Slovenskej republiky, ôsma hlava, § 256 písm. b, § 257 a 258 definuje princípy podmienok správnej výrobnej praxe s tým, že výrobca potravín a primerane aj osoby oprávnené na podnikanie, ktoré manipulujú s potravinami alebo uvádzajú potraviny do obehu, sú povinní rešpektovať tieto podmienky. Podľa § 26,ods.4, písm. c) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (vrátane prevádzkovateľov zariadení školského stravovania) povinní postupovať podľa Zásad správnej výrobnej praxe. Podobne sú povinní dodržiavať Zásady správnej výrobnej praxe v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. Tieto povinnosti sú tiež uvedené v čl.5 a 8 ods.1 Nariadenia (ES) číslo 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín.

     V zariadeniach školského stravovania boli od roku 1991 postupne zavádzané a uplatňované Zásady správnej výrobnej praxe vrátane HACCP. Väčšina doteraz publikovaných materiálov k tejto problematike bola spracovaná síce na vysokej odbornej teoretickej úrovni, často však pre prevádzkovateľov zariadení veľmi nezrozumiteľne. Všetky dostupné príručky a publikácie boli vypracovávané všeobecne pre rôzne typy zariadení spoločného stravovania a nezohľadňovali špecifiká výroby pokrmov v školskom stravovaní. V praxi dochádzalo k nejednotnej a často subjektívnej interpretácii hlavných zásad HACCP, čo v konečnom dôsledku svedčí o ich nepochopení a následne ich nesprávnom uplatňovaní.

     MŠVVaŠ SR podľa §14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodickú príručku e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania ako záväznú dokumentáciu podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

http://www.minedu.sk/data/att/5219.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
5136.zip(1.3 MB)Aktualizácia MSN a receptov
2008-339.pdf(196.8 kB)Školský mliečny program 339/2008
2010-348.pdf(42.8 kB)Nariadenie vlády k zmene 339/2008
2010-520.pdf(62.8 kB)Nariadenie vlády 520/2010
Financne pasma_01092011.pdf(165 kB)Financne pasma_01092011
Zákon o verejnom obstarávaní.pdf(480.6 kB)Zákon o verejnom obstarávaní
Novela zákona o verejnom obstarávaní.docx(15.6 kB)Novela zákona o verejnom obstarávaní
o verejnom obstarávaní.pdf(50.9 kB)o verejnom obstarávaní
Národný projekt e.docx(43.9 kB)Národný projekt
Vyhláška o zriadení škol. stravovania 330-09.pdf(98.1 kB)Vyhláška o zriadení škol. stravovania 330-09

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka