Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školské stravovanie

Finančné pásma pre školské stravovanie

 

     Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

http://www.minedu.sk/data/files/5055_metodika_k_msn_2015.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/3923_metodika-k-msn_18062014_final_3.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/4052_fp_navrh_nepretrzita_prevadzka_2014.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/231_financne-pasma_26102012_aktualizacia.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/230_%E2%80%8Cfinancne-pasma_26102012_dietne_aktualizacia.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/209_03_20101206-financne_pasma_sportoveskoly_od-01012011.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/208_04_2011_01_12-materialno-spotrebne-normy.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/207_05_2011_01_12-register-materialno-spotrebnych-noriem.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/206_06_metodikamsn_aktualizacia_2011.pdf

 

Národný projekt e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 16.decembra 1997 číslo 557/1998-100 Potravinový kódex Slovenskej republiky, ôsma hlava, § 256 písm. b, § 257 a 258 definuje princípy podmienok správnej výrobnej praxe s tým, že výrobca potravín a primerane aj osoby oprávnené na podnikanie, ktoré manipulujú s potravinami alebo uvádzajú potraviny do obehu, sú povinní rešpektovať tieto podmienky. Podľa § 26,ods.4, písm. c) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (vrátane prevádzkovateľov zariadení školského stravovania) povinní postupovať podľa Zásad správnej výrobnej praxe. Podobne sú povinní dodržiavať Zásady správnej výrobnej praxe v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. Tieto povinnosti sú tiež uvedené v čl.5 a 8 ods.1 Nariadenia (ES) číslo 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín.

     V zariadeniach školského stravovania boli od roku 1991 postupne zavádzané a uplatňované Zásady správnej výrobnej praxe vrátane HACCP. Väčšina doteraz publikovaných materiálov k tejto problematike bola spracovaná síce na vysokej odbornej teoretickej úrovni, často však pre prevádzkovateľov zariadení veľmi nezrozumiteľne. Všetky dostupné príručky a publikácie boli vypracovávané všeobecne pre rôzne typy zariadení spoločného stravovania a nezohľadňovali špecifiká výroby pokrmov v školskom stravovaní. V praxi dochádzalo k nejednotnej a často subjektívnej interpretácii hlavných zásad HACCP, čo v konečnom dôsledku svedčí o ich nepochopení a následne ich nesprávnom uplatňovaní.

     MŠVVaŠ SR podľa §14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodickú príručku e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania ako záväznú dokumentáciu podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

http://www.minedu.sk/data/att/5219.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Aktualizácia MSN a receptov
 5136.zip (1.3 MB) 5136.zip (1.3 MB)

 
Zásady správnej výrobnej praxe (e-model HACCP a prevádzkový poriadok – revízia 2013)
 5238.zip (20.7 MB) 5238.zip (20.7 MB)

 
Školský mliečny program 339/2008
 2008-339.pdf (196.8 kB) 2008-339.pdf (196.8 kB)

 
Nariadenie vlády k zmene 339/2008
 2010-348.pdf (42.8 kB) 2010-348.pdf (42.8 kB)

 
Nariadenie vlády 520/2010
 2010-520.pdf (62.8 kB) 2010-520.pdf (62.8 kB)

 
Financne pasma_01092011

 
Zákon o verejnom obstarávaní

 
Novela zákona o verejnom obstarávaní

 
o verejnom obstarávaní

 
Národný projekt

 
Vyhláška o zriadení škol. stravovania 330-09

 

 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka