Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Úprava systému vodného chladenia EOP

Úprava systému vodného chladenia EOPVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Vec

Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí – upovedomenie o podkladoch rozhodnutia a možnosti sa k nim vyjadriť

Navrhovateľ, OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok (IČO 36 389 030), v zastúpení spoločnosti Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika (IČO 25 865 145), doručil dňa 06. 08. 2018 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho posudzovania a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí“.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, oznámilo, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona. MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a zaslalo ho povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu, dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Tieto stanoviská tvoria spolu s predloženým oznámením o zmene podklady pre vydanie rozhodnutia.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Za týmto účelom je do spisu možné nahliadnuť

(robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 15:00. Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno do 5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia.

S pozdravom

Ing. Roman Skorka

riaditeľ odboru

Doručuje sa:

1. PROJEKT HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika

2. Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad, č. 61, 027 41 Oravský Podzámok


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka