Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Verejná vyhláška „IBV Lúčky Dlhá nad Oravou“

Verejná vyhláška „IBV Lúčky Dlhá nad Oravou“ Vytlačiť
 

OBEC  ORAVSKÝ PODZÁMOK

č.61,  027 41 Oravský Podzámok

Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 0901 788 721,  e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk

Číslo: 2/2018/6- ozn.                                                                            Oravský Podzámok, 02.02.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ Obec Dlhá nad Oravou, IČO: 00314447, so sídlom Dlhá nad Oravou 250, 027 55 podal dňa 09.01.2018 na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Lúčky Dlhá nad Oravou“ s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba (parcely KN-C 676/3, 678/6, 676/21, 676/20,676/4, 676/5, 3268, 3267, 3274/8, 3274/3, 3274/4, 3275/11, 3275/9, 3275/10, 3277/1, 3276/1, 3278/9, 3278/7, 3280/2, 3287/46, 3287/47, 3287/51, 3287/52, 3287/5, 3287/45, 3278/9, 3278/5, 3278/2, 3278/1, 3287/9, KN-E 3264, 4744/2, 4582, 4598, 4603, 4604, 4605, 4606, 4580, 3274, 3275, 3277/2, 3287, 3288, 3289, 3286) v katastrálnom území Dlhá nad Oravou (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Popis stavby:

Stavba pozostáva z nasledovných časti:

SO 01 Miestne komunikácie

SO 02 Vodovod

SO 03 Splašková kanalizácia

SO 04 Dažďová kanalizácia

SO 05 Vonkajší plynovod

SO 06 NN rozvody

SO 07 Verejné osvetlenie

SO 08 VN prípojka

PS 01 Trafostanica

SO 01 Miestne komunikácie

Stavba miestnych komunikácií sa napája na jestvujúcu miestnu komunikáciu - štátnu cestu III/2253 v Dlhej nad Oravou v smere na Chlebnice. Riešená IBV bude napojená na túto štátnu cestu na dvoch miestach a to v ckm 1,486 a v ckm 2,001.     

Navrhované miestne komunikácie umožnia prístup ku rodinným domom v novej zástavbe pre IBV Lúčky. Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné s jednostranným chodníkom. Šírka jazdného pásu je 6,00 m, jazdných pruhov 2 x 3,00 m na vetve „A“ a 5,50 m, jazdných pruhov 2 x 2,75 m na vetve „B“. Šírka chodníka bude 1,50 m a 2,00 m. Miestne komunikácie budú vo funkčnej triede C3, kategórii MOU 7,0/30 a MOU 6,5/30. Je navrhnutá vetva „A“ s dĺžkou 592,91 m a vetva „B“ s dĺžkou 141 m. Na konci vetvy „B“ bude obratisko.

Kryt komunikácií bude z asfaltobetónu, kryt chodníka zo zámkovej dlažby.

Odvodnenie vozovky miestnych komunikácií je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom. Voda z komunikácie bude odtekať do uličných vpustí, ktoré budú zaústené do projektovanej dažďovej kanalizácie. Pláň komunikácie bude odvodnená trativodom DN 150. Trativod bude zaústený do uličných vpustí.

SO 02 Vodovod

Zásobovanie pitnou vodou, rad "A", bude riešené napojením na existujúci vodovod PVC DN110 pri hlavnej ceste III/2253 na začiatku aj konci úseku, čím bude rad „A“ zokruhovaný. Nový vodovod bude z HD-PE SDR17 PE 100 DN100 - d110x6,6mm celkovej dĺžky 599,30 m.

Pre požiarne zabezpečenie budú osadzované nadzemné hydranty DN 80 s výtokmi 2xB v zmysle STN 920400. Vzdialenosť hydrantov podľa Prílohy č. 4, Vyhl. č. 699/2004 Z. z. musí byť dodržaná.

Trasa vodovodu - rad „A“ na začiatku úseku križuje št. cestu v pretlačenej oceľovej chráničke DN200 , ďalej prebieha popod navrhovanú miestnu komunikáciu (riešené v objekte SO 01 ) v súbehu s dažďovou a splaškovou kanalizáciou. Končí napojením na existujúci vodovod PVC DN110. Pred napojením znovu križuje št. cestu III/2253 v pretlačenej oceľovej chráničke DN200. Rad „A1“ sa napája na rad „A“, prebieha pod navrhovanou komunikáciou a končí v km 0,143 pri konci zástavby.

SO 03 Splašková kanalizácia

Odvedenie splaškových vôd z plánovaných rodinných domov bude realizované gravitačnou kanalizáciou PP - KORUG DN300, konkrétne stokou B.

Navrhovaná kanalizácia sa napojí na zberač „A“ - PVC-U DN 300 ( rieši stavba SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka Dubová ). Stoka prebieha rastlým terénom, križuje št. cestu III/2253 v pretlačenej oceľovej chráničke DN500, pokračuje rastlým terénom a popod navrhovanú miestnu komunikáciu (riešené v objekte SO 01 ) v súbehu s dažďovou kanalizáciou a vodovodom.

Na potrubí budú osadzované odbočky DN315/160 45° pre domové kanalizačné prípojky (43 ks ), ktoré budú súčasťou riešenia PD, miesta napojenia prípojok a osadzovanie odbočiek budú realizované počas výstavby splaškovej kanalizácie za spolupráce občanov, investora a dodávateľa stavby.

SO 04 Dažďová kanalizácia

Predložený projekt rieši návrh odvodnenia projektovaných miestnych komunikácií ( objekt SO 01 ). Odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a dažďové vody sú zvedené systémom dažďových vpustov do gravitačnej dažďovej kanalizácie PP,SN10 DN/OD315, konkrétne zberačom „A“ celkovej dĺžky 678 m.

Zberač bude zPP,SN10 DN/OD315 a bude zaústený do existujúcej šachty pred betónový priepust popod št. cestu. Dimenzia existujúceho priepustu je DN600. Vzhľadom na napojenie novej dažďovej kanalizácie je potrebné zväčšenie priemeru priepustu na DN800, ktorý bude dĺžky 11m.

Trasa zberača „A“ prebieha rastlým terénom a pokračuje pod navrhovanou komunikáciou v súbehu s vodovodom a splaškovou kanalizáciou.

Na potrubí budú osadzované odbočky DN315/160 45° pre UV.

SO 05 Vonkajší plynovod

Projekt obytnej zóny uvažuje s rozšírením distribučnej siete plynovodu zemného plynu. V navrhovanej obytnej zóne sa predpokladá postupné pripájanie rodinných domov. Predpokladaná výstavba zahŕňa:

Existujúce objekty v navrhovanej zóne         4

Navrhované objekty v zóne   49

Do blízkosti danej lokality je privedený VTL plynovod do regulačnej stanice plynu (RSP). Z tejto stanice je vedený STL plynovod - distribučná sieť zemného plynu D 225, PN 300 kPa. STL plynovod je vedený v komunikácii - ceste, smer Dlhá nad Oravou - Chlebnice.

SO 06 NN rozvody

PD ráta s osadením 14 (10 PRIS, 4 VRIS) kusov nových rozvodných skríň HASMA. Vodiče sú navrhnuté: NN kábel 1-AYKY-J 3x240+120 v chráničke FXKV160.

SO 07 Verejné osvetlenie

V rámci SO.07 sa navrhuje vybudovať verejné osvetlenie. Osadené budú stožiarové svietidlá s LED svietidlami na samostatne stojacich hliníkových stožiaroch výšky 6m s výložníkom 1m, v celkovom počte 21 ks svietidiel + 21x stožiar PZ.

Navrhovaná trieda osvetlenia - ME6, situácia osvetlenia B1.

Stožiarové svietidlá budú napojené na existujúci rozvod VO. Zemný káblový rozvod bude prevedený NN celoplastovým káblom CYKY-J 4x10 + uzemňovací pás FeZn 30x4. V každom stožiari bude osadená stožiarová svorkovnica s poistkou In = 6A a káblovým vývodom CYKY-J 3x1,5 do svietidla.

SO 08 VN prípojka

VN kábel s polymérovou izoláciou 22-AXEKVC(AR)E 1x70 uložený v chráničke FXKV160. Dĺžka trasy nového VN kábla - 70 m.

PS 01 Trafostanica

Projekt navrhuje nahradiť existujúcu stĺpovú trafostanicu 214/ts/dlha nad oravou plyn novou kioskovou, ktorá zabezpečí výkonovú kapacitu pre napojenie novej ulice v rámci IBV Lúčky.

Navrhuje sa kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním do 630 kVA s VN rozvádzačom pre koncovú trafostanicu, transformátorom 400 kVA a NN rozvádzačom so 6 vývodmi. Informačné meranie elektromerom EAM. Trafostanica sa navrhuje ako distribučná.

Obec Oravský Podzámok, ako príslušný stavebný úrad určený odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Žilina podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní        a stavebnom poriadku (ďalej v texte iba “stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade      s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona  oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 23.februára.2018 o 11:00 hod. so stretnutím na obecnom úrade v Dlhej nad Oravou

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť počas úradných hodín pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade, ktorý sídli v Dolnom Kubíne na Námestí slobody 1, na 8. poschodí administratívnej budovy a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.                V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad Vás upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v prípadnom odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Mgr. Jozef Záhora

   starosta obce

 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.       o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Dlhá nad Oravou a Obce Oravský Podzámok po dobu   15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na internetovej stránke Obce Dlhá nad Oravou a Obce Oravský Podzámok.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Dlhá nad Oravou a Obec Oravský Podzámok túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, s vyznačením uvedených dátumov vyvesenia a zvesenia.

_________________________________________________________________________________

Vyvesené dňa: ...................................            Zvesené dňa: ...................................

 

.................................................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

 

Doručuje sa:

Účastníci konania (navrhovateľ a vlastníci pozemkov) - verejnou vyhláškou

Na vedomie:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina

SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Správa ciest ŽSK - závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

Správa ciest ŽSK - závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín

Obec Oravský Podzámok , v zast. p. starostom, 61, p. 027 41

SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka