Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

OBEC  ORAVSKÝ PODZÁMOK

č.61, p. 027 41 Oravský Podzámok

Č. j.: 8/2016/204-ozn.                                                              Oravský Podzámok,  05.04.2016

Vybavuje: Ing. Baricová, 043 5823850

iveta.baricova@dolnykubin.sk

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

VEC: Oznámenie o začatí územného konania.

 

            Dňa 21.3.2016  podal stavebník  SSE - Distribúcia a.s.,  Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, IČO 36 442 151 v zast. Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Oravský Podzámok – smer Dolná Lehota-Rekonštrukcia VNV od 214/uv/4 po 214/uv/51 - SO-02-VNV od PB 20 po odbočku pre 214/ts/Dolná Lehota Obec 2“,  na pozemku: líniová stavba v  k. ú. Dolná Lehota, Horná Lehota (podľa výkr. č. 3).

            Obec Oravský Podzámok,  ako príslušný stavebný úrad určený podľa §119 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa:

 

29.04.2016  o 9.00 hod.  so stretnutím na Obecnom úrade  v Oravskom Podzámku.

 

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne, 2. poschodie, kancelária č.304.

            Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak  sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, má sa za to že s umiestnením stavby súhlasia.

    Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

  

 

                                                                                              Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

Toto  oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4  zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Oravský Podzámok, Horná Lehota. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa 06.04.2016                                                  Zvesené dňa ......................................

 

 

                                     .................................................................................

                                        Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

 

Doručí  sa:

- Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš

- účastníci konania – vlastníci dotknutých pozemkov – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP,  Nám. slobody č.1, 026 01 Dolný Kubín

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

- Slovak Telecom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina

- SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín

- Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Nám. slobody 1,   026 01 Dolný Kubín

- SOcÚ-úsek ÚR a SP,  Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

- Obec Oravský Podzámok, č.61, 027 41 Oravský Podzámok

- Obec Horná Lehota, č.210, 027 41 Oravský Podzámok

- SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,

- SVP š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č.834/3, 921 80 Piešťany

- KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

- SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

- Orange Slovensko a.s., Metodova 6, 821 08 Bratislava


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka