Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Verejná vyhláška „Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry, časť Dlhá nad Oravou II. Etapa, SO 100-00 Cyklochodník“

Verejná vyhláška „Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry, časť Dlhá nad Oravou II. Etapa, SO 100-00 Cyklochodník“Vytlačiť
 

OBEC  ORAVSKÝ PODZÁMOK

č.61,  027 41 Oravský Podzámok

Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 0901 788 721,  e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk

Číslo: 1/2018/5- ozn.                                                                            Oravský Podzámok, 02.02.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie

                           o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ Obec Dlhá nad Oravou, IČO: 00314447, so sídlom Dlhá nad Oravou 250, 027 55 podal dňa 09.01.2018 na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry, časť Dlhá nad Oravou II. Etapa, SO 100-00 Cyklochodník“ s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba (parcely KN-E 4590/2, 4591, 4590/2, 4587, 4601/2, 4600/2, 4600/3, 4586, 4599, 4582, 4744/2, 3151, 3152/2, 3150, 3149, 3148, 3147, 3082, 3081, 3084, 3083, 4126/3) v katastrálnom území Dlhá nad Oravou (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Popis stavby:

Predmetom územného konania je vybudovanie obojsmerného cyklochodníka v dvoch úsekoch prevažne v extraviláne obce Dlhá nad Oravou. Na výstavbu cyklochodníkov budú využité miestne, prevažne poľné cesty. Navrhovaná dĺžka cyklotrsaa je 1500m.

Členenie podľa objektov: Stavba tvorí jeden celok. Pozostáva z týchto objektov :

 SO 100-00 CYKLOCHODNÍK:

                                   Vetva "A" km 0,000 00- 0,218 65

                                   Vetva "C" km 0,000 00- 1,060 00

           Cyklochodník vo všetkých vetvách je riešený ako novostavba, čomu zodpovedá aj technický návrh. Najprv sa vykonajú zemné práce pre úpravu pláne a osadenie obrubníkov. Po oboch stranách sa osadí obrubník. Na vetve "A" sa použije parkový obrubník 5x20 a na vetve B budú použité cestné obrubníky 10x25. V miestach napojenia na existujúce komunikácie (chodník popri ceste vetva A) musí byť upravený bezbariérový prechod. Ako konštrukčná vrstvy budú použité vrstvy štrkodrvy (A-200mm, B-250mm) a vibrovaného štrkopiesku (150mm). Ako kryt bude použitý asfaltobetón AC 11 O hrúbky 50mm.

Súčasťou cyklochodníka na vetve B bude zriadenie priepustu v mieste prechodu cez miestny potok. Priestorové vedenie a šírkové usporiadanie:

Cyklochodník je navrhnutý v celkovej šírke 3,00m s dvoma jazdnými pásmi šírky 1,50m (pre každý smer jeden pruh).

Priestorovo chodník kopíruje terén a prispôsobuje sa priestorovým možnostiam.

Obec Oravský Podzámok, ako príslušný stavebný úrad určený odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Žilina podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní        a stavebnom poriadku (ďalej v texte iba “stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade      s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona

                                                             oznamuje

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a súčasne nariaďuje  na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  23.februára.2018 o 10,00 hod. so stretnutím na obecnom úrade v Dlhej nad Oravou

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť počas úradných hodín pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade, ktorý sídli v Dolnom Kubíne na Námestí slobody 1, na 8. poschodí administratívnej budovy a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.                V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad Vás upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v prípadnom odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Mgr. Jozef Záhora

   starosta obce

 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.       o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Dlhá nad Oravou a Obce Oravský Podzámok po dobu   15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na internetovej stránke obce Obce Dlhá nad Oravou a Obce Oravský Podzámok.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Dlhá nad Oravou a Obec Oravský Podzámok túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, s vyznačením uvedených dátumov vyvesenia a zvesenia.

_________________________________________________________________________________

Vyvesené dňa: ...................................            Zvesené dňa: ...................................

.................................................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa:

Účastníci konania (navrhovateľ a vlastníci pozemkov) - verejnou vyhláškou

Na vedomie:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina

SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Správa ciest ŽSK - závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

     Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

Slovenská správa ciest IVSC Žilina, M.Rázusa 104/A, 01001 Žilina

Obec Oravský Podzámok , v zast. p. starostom, 61, p. 027 41

SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka