Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Výsledok vybavenia petície

Výsledok vybavenia petícieVytlačiť
 

Výsledok vybavenia  petície

Obec Oravský Podzámok, podľa zákona 29/2015 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.  Čl. I, §5 Podanie a vybavenie petície,  ods. (7) ,  ako orgán verejnej moci  zverejňuje výsledok vybavenia „Petície za vybudovanie detského ihriska v lokalite Stodolisko“  doručenej 06.06.2018 č.j. 1330/2018.

Obec Oravský Podzámok oznámila listom č. j. 1354/2018 zo dňa 08.06.2018 predsedovi petičného výboru Pavlovi Chomistekovi na základe doručenej „Petície za vybudovanie detského ihriska v lokalite Stodolisko“, že obecné zastupiteľstvo obce Oravský Podzámok prerokuje vyššie uvedenú petíciu na zasadnutí  v zmysle § 5d ods. (3) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Dňa 19.07.2018 bolo predsedovi petičného výboru Pavlovi Chomistekovi zaslané oznámenie o prerokovaní petície a pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.07.2018.

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku prerokovalo horeuvedenú petíciu na 32. zasadnutí bod programu č. 6.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo 26.07.2018 o 16 00 hod v sále kultúrneho domu neprišiel nikto z petičného výboru ani z občanov, ktorí požadovali podpísaním petície vybudovanie ihriska v areály COOP Jednota.

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení s obsahom petície a postupom obce pri vybavení petície nasledovným spôsobom:

Dňa 06.06.2018 bola do podateľne obecného úradu doručená petícia občanov, ktorí požadujú vybudovanie detského ihriska v areály COOP Jednota na mieste, kde obec plánovala výstavbu zberného dvora.

Dole podpísaní občania  žiadajú o súčinnosť obecného úradu – obce Oravský Podzámok pri vybudovaní detského ihriska pre deti v lokalite Stodolisko na pozemku podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo a obcou Oravský Podzámok zo dňa 5.4.2018 týkajúcej sa nájmu nehnuteľností zapísaných na LV č. 795.

Ako dôvod uvádzajú, že obec nemá doposiaľ vybudované vhodné ihrisko pre deti od najmenšieho veku a považujú túto lokalitu vhodnú na vybudovanie takéhoto ihriska pre deti všetkých vekových kategórií.

Zároveň požadujú:

1. Využitie uzatvorenia hore citovanej nájomnej zmluvy a túto upraviť resp. doplniť s vypustením pasáži týkajúcich sa Zberného dvora a následným doplnením o vybudovanie detského ihriska.

2. Schválenie vyčlenenia financií obce na realizáciu nájomnej zmluvy s účelom určenia na vybudovanie detského ihriska.

3. Poskytnutie všetkej možnej podpory zo strany obecného úradu pri prípadnej realizácií tohto projektu.

4. Zabezpečenie vyčistenia tejto lokality – odstránením skladovania materiálu niektorými subjektmi.

Podpísaní občania obce Oravský Podzámok sa zaväzujú poskytnúť všetky možnosti za účelom realizácie vybudovania tohto detského ihriska ako napr. možnosť získavania financií pre tento projekt, využitia podpory ochotnými podnikateľskými subjektami, tak aj osobnou aktivitou zaväzujúc sa odpracovaním, alebo zabezpečením odpracovania minimálne 8 brigádnických hodín každou osobou pri výstavbe a úpravách ihriska.

Na internetovej stránke obce bola zverejnená anketa, kde mohli obyvatelia hlasovať v ktorej lokalite podporujú vybudovanie detského ihriska. Podporiť mohli niektorú z troch nasledujúcich lokalít: 1. Areál COOP Jednota, 2. Areál bývalej Materskej školy na Stodolisku, 3. Areál futbalového ihriska.

Starosta informoval poslancov o hlasovaní v ankete na www.oravskypodzamok.sk

Celkovo sa do hlasovania zapojilo 500 hlasujúcich. Za lokalitu ktorá podporovala vybudovanie detského ihriska v areály COOP Jednota sa vyslovilo 9 hlasujúcich.

Prehľad hlasovania v ankete „Návrh miesta na vybudovanie detského ihriska v Oravskom Podzámku“  k 26.07.2018 o 14 00 hod.

Lokalita č.1 - areál COOP Jednota                                                             9 / 500   =   1,8 % 

Lokalita č.2 - areál futbalového ihriska                                                     153 / 500   = 30,6% 

Lokalita č.3 - areál bývalej MŠ Stodolisko                                               338 / 500   =  67,6 %

 

Po diskusii  obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o prerokovaní petície a uznesenie o neschválení  vybudovania detského ihriska v areály COOP Jednota v zmysle petície obyvateľov obce zo dňa 06.06.2018.

Výpis z uznesenia

z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zo dňa 26. 07. 2018

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku

Prerokovalo

Petíciu doručenú dňa 06.06.2018 za vybudovanie detského ihriska v lokalite Stodolisko.

                                                                                                                        

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku

Neschvaľuje

Vybudovanie detského ihriska v areály COOP Jednota v zmysle petície obyvateľov obce zo dňa 06.06.2018.

Predsedovi petičného výboru Pavlovi Chomistekovi bolo zaslané oznámenie o prerokovaní petície.

 

V Oravskom Podzámku, dňa 03.08.2018                    .....................................................

                                                                                      Mgr. Jozef Záhora, starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka