Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal Vytlačiť
 

Obec Oravský Podzámok Oravský Podzámok 61, 027 41

 

Doručené :  27.01.2016

Zverejnené: 28.01.2016

 

Vec
Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán  podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona zaslalo Obci Oravský Podzámok oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

            Navrhovateľ, OFZ, a.s., Istebné, 027 53 Istebné, v zastúpení splnomocnenca PROJEKT HTL, s.r.o., Pohraniční 504/274,  703 00  Ostrava – Vítkovice, Česká republika, doručil dňa 20.01.2016 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal“ vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a §2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, uvádza, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva, na adrese:            enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-eop-22-na-vyrobu-si-metal--1

 

            Obec Oravský Podzámok podľa § 29 ods. 8 zákona, ako dotknutá obec, informuje o tejto skutočnosti verejnosť do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a na úradnej tabuli obce .       

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

            Podľa § 29 ods. 9 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámenie o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Do dokumentácie je možné nahliadnuť (robiť kópie, odpisy a výpisy) na Obecnom úrade Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61 v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona; poštou alebo osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín na adresu:

Obec Oravský Podzámok

Oravský Podzámok 61

027 41

 

Mgr. Jozef Záhora

starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka