Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru

 

v zmysle zákona č.258/2009 Z.z., v zmysle zákona 507/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 písmeno  e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Obec Oravský Podzámok IČO: 00314731

Zverejňuje zámer

zámenou previesť majetok Obce (časť pozemku KN-C parc. č. parc. č. 455/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. a obci Oravský Podzámok), ktorou zámenou sa majetkovoprávne vysporiada časť pozemku KN-C parc. č. 103, záhrady o výmere 396 m2 toho času vo vlastníctve p. Mgr. Dany Orpchalovej, rod. Chocholáčková, ktorá bude zabratá stavbou - Chodníkom  v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59, a to tak, že sa chodníkom zabraté m2 zamenia bezodplatne 1:1 s vyššie uvedeným pozemkom vo vlastníctve Obce, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za týmto účelom môže Obec uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zámennej zmluvy, ktorej účinnosť bude podmienená schválením zámeru po splnení všetkých zákonných podmienok.

        Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.“

 

Oravský Podzámok   20. 04. 2015

                                                                                                              Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                              starosta obce

 

Zverejnené   20.04.2015


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka