Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽAVytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE  Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad Oravský Podzámok č. 61, PSČ: 027 41 týmto v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zo dňa 24.06.2015

ZVEREJŇUJE

svoj zámer zámennou zmluvou previesť nehnuteľný majetok obce Oravský Podzámok na p. Jozefa Brnkaľáka, rod. Brnkaľák, nar. 05.08.1955 a jeho manželku Soňu Brnkaľákovú, rod. Bereňová, nar. 14.02.1959, obaja trvalým pobytom Oravský Podzámok č.126, PSČ: 027 41. Prevod majetku obce sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený nasledovne.

 

Na základe elaborátu č. 30216621-090/2015 zo dňa 09.07.2015 vypracovaného geodetom Ing. Tiborom Preťom, so sídlom Obrancov mieru 1774/12, Dolný Kubín, PSČ: 026 01, IČO: 30 216 621 budú predmetom zámeny nasledujúce pozemky:

 

1.         pozemky vo vlastníctve Obce Oravský Podzámok, nachádzajúce sa v k. ú. a obci Oravský Podzámok, zapísané na LV č. 769, a to menovite:

 

a)         pozemok KN-C parc. č. 671/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2; na elaborate označený ako diel č. 6 a

b)         pozemok KN-C parc. č. 679/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2: na elaboráte vyznačený ako diel č. 7.

 

2.         pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve pána Jozefa Brnkaľáka a jeho manželky, nachádzajúce sa v k. ú. a obci Oravský Podzámok, zapísané na LV č,. 1159 a 906, a to menovite:

 

a)         pozemok KN-C parc. č. 423/27, trvalé trávne porasty o výmere 7 m2; na elaboráte označený ako diel č. 1,

b)         pozemok KN-C parc. č. 425/7, ostatné plochy o výmere 225 m2; na elaboráte označený ako diel č. 2,

c)         pozemok KN-E parc. č. 334/2, trvalé trávne porasty o výmere 954 m2: na elaboráte označený ako diel č. 3 a 4 a

d)         časti pozemku KN-C parc. č. 335/2, lesný pozemok o výmere 1 934 m2; pričom časti, ktoré budú zamenené sú na elaboráte označené ako diel č. 5 a 8 a celková výmera zamieňaných častí je spolu 944 m2.

Zámennou zmluvou Obec Oravský Podzámok prevedie nehnuteľnosti uvedené pod bodom 1 na pána Jozefa Brnkaľáka s manželkou, a títo zámenou obci Oravský Podzámok prevedú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam špecifikovaným v bode 2. Vyššie uvedený elaborát, znázorňujúci zamieňané pozemky je prílohou tohto zverejňovaného zámeru.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou vyššie uvedených nehnuteľností bude zabezpečený lepší prístup pre vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa okolo zamieňaných pozemkov. Toto bude mať za následok aj zníženie rizika akýchkoľvek prípadných budúcich susedských sporov, resp. zásahov do vlastníckych práv vlastníkov okolo nachádzajúcich sa pozemkov nad mieru dovolenú zákonom. Ďalším dôvodom, ktorý je z pohľadu obce Oravský Podzámok hodným osobitného zreteľa je ten, že z majetku obce touto zámennou ubudne 787 m2 pozemkov a zároveň pribudne 2 130 m2, čo znamená že obec v absolútnom vyjadrení získa bezodplatne 1 343 m2 pozemkov.

 

Dátum zverejnenia  15.09.2015

 

                                                                                           Obec Oravský Podzámok

                                                                                           Mgr. Jozef Záhora   starosta obce             


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka