Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA Vytlačiť
 

Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Oravský Podzámok, so sídlom Oravský Podzámok 61, Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer previesť zámennou zmluvou majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmetom zámeny sú pozemky KN-C parc. č. 671/273, ostatné plochy o výmere 2 m2, v čase zverejnenia zámeru nezapísaný na liste vlastníctva, ktorý je vo vlastníctve obce Oravský Podzámok, pozemok KN-C parc. č. 671/274, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, v čase zverejnenia zámeru nezapísaný na liste vlastníctva, ktorý je vo vlastníctve obce Oravský Podzámok a pozemok KN-C parc. č. 671/275, orná pôda o výmere 3 m2, zapísaný na LV č. 1165, ktorý je vo vlastníctve Františka Pidíka, rod. Pidík, nar. 05.09.1984, trvalý pobyt Slnečná 133/5, Hruštín, PSČ: 029 52 a Márie Smidžárovej, rod. Smidžárová, nar. 02.02.1987, trvalý pobyt Badín 104, Badín, PSČ: 029 52.

Zámennou zmluvou Obec Oravský Podzámok prevedie pozemok KN-C parc. č. 671/273, ostatné plochy o výmere 2 m2 a pozemok KN-C parc. č. 671/274, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 na pána Františka Pidíka a Máriu Smidžárovú, a títo zámenou obci Oravský Podzámok prevedú vlastnícke právo k pozemku KN-C parc. č. 671/275, orná pôda o výmere 3 m2.

Pre spresnenie uvádzame, že vyššie uvedené pozemky boli vytvorené na základe geometrického plánu č. 30216621-136/2015, vypracovaného geodetom Ing. Tiborom Preťom dňa 20.11.2015. Prevod majetku obce, t. j. pozemku KN-C parc. č. 671/273, ostatné plochy o výmere 2 m2 a pozemku KN‑C parc. č. 671/274, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený nasledovne.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenná zmluva je uzavretá z dôvodov usporiadania vlastníckych práv medzi jej zmluvnými stranami, a to preto, že postupom Františka Pidíka a Márie Smidžárovej, ako stavebníkov, došlo k neoprávnenému zásahu do vlastníckeho práva obce Oravský Podzámok, a to tak, že časti stavieb realizovaných stavebníkmi boli bez akýchkoľvek právnych titulov postavené na pozemkoch KN-C parc. č. 671/273, ostatné plochy o výmere 2 m2 a pozemku KN‑C parc. č. 671/274, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 zamieňaných obcou Oravský Podzámok. Vzhľadom na to, že túto zámennú zmluvu je obec Oravský Podzámok nútená uzavrieť z dôvodov, ktoré zavinili František Pidík a Mária Smidžárová, tak sa obaja zaväzujú zaplatiť obci Oravský Podzámok všetky náklady súvisiace s prevodom, a to peňažnú náhradu vo výške 410 eur, ktorá pozostáva z náhrady za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov (4 m2 * 26 eur), z náhrady za výdavky spojené s právnymi službami pri príprave zámennej zmluvy a návrhu na vklad a náhradu za správny poplatok za podanie návrhu na vklad zámennej zmluvy vo výške 66 eur. Z toho vyplýva, že pre obec Oravský Podzámok je tento prevod ekonomicky výhodný a všetky ostatné možnosti usporiadania vlastníckych vzťahov v tejto veci by boli buď nerealizovateľné alebo realizovateľné za výrazne neprimeraných nákladov.

 

Dátum zverejnenia: 12.09.2016 

                                                                                              Obec Oravský Podzámok

 

                                                                                              ................................. 

                                                                                              Mgr. Jozef Záhora

                                                                                              starosta obce   


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka