Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE

Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Oravský Podzámok, so sídlom Oravský Podzámok 61, Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zo dňa 26.07.2018

ZVEREJŇUJE

svoj zámer previesť kúpnou zmluvou nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Predmetom predaja je pozemok KN-C parc. č. 523/3, záhrada o výmere 20 m2. Predmetný pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 30216621-134/2005 zo dňa 06.09.2007, vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom GEODET, s miestom podnikania Obrancov mieru 1774/12, Dolný Kubín, PSČ: 026 01, IČO: 30 216 621, z pozemku KN-E parc. č. 10321, orná pôda o výmere 67 m2, ktorý je vo vlastníctve obce Oravský Podzámok.

Kúpnou zmluvou obec Oravský Podzámok prevedie pozemok KN-C parc. č. 523/3, záhrada o výmere 20 m2 na pána Jána Vojčíka, rod. Vojčík, nar.

, trvalý pobyt Dolná Lehota 565, Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 za kúpnu cenu 20,00 eur/m2.

Prevod majetku obce, t. j. pozemku KN-C parc. č. 523/3, záhrada o výmere 20 m2 sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený nasledovne:

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kúpna zmluva je uzavretá z dôvodov usporiadania vlastníckych práv medzi jej zmluvnými stranami, a to preto, že predmetný pozemok sa nachádza za uzavretým a legálnym oplotením pána Jána Vojčíka, a teda žiadne iné 3. osoby k nemu nemajú prístup, funkčne súvisí s jeho stavbou rodinného domu. Pán Ján Vojčík sa o pozemok riadne stará a má záujem kúpou tohto pozemku si zabezpečiť prístup k rodinnému domu. Svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu. Všetky ostatné možnosti usporiadania vlastníckych vzťahov v tejto veci by boli buď nerealizovateľné alebo realizovateľné za výrazne neprimeraných nákladov.

Vzhľadom na vyššie uvedené, je pán Ján Vojčík povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom predmetného pozemku. Pán Ján Vojčík je preto povinný zaplatiť obci Oravský Podzámok peňažnú náhradu, ktorá pozostáva najmä no nie výlučne z náhrady za výdavky spojené s právnymi službami pri príprave kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a náhrady za správny poplatok za podanie návrhu na vklad kúpnej zmluvy.

Dátum zverejnenia: 10.08.2018

                                                                                              Obec Oravský Podzámok

                                                                                              .................................

                                                                                              Mgr. Jozef Záhora

                                                                                              starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka