Obec Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Oravský Podzámok 2014

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Oravský Podzámok 2014

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Oravský Podzámok 2014

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Oravský Podzámok

Kód projektu: 25120220278

Miesto realizácie: Obec Oravský Podzámok

Číslo výzvy: KaHR-22VS-1001

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Celkové investičné výdavky: 217 216,33 €

Celkové oprávnené výdavky: 217 216,33 €

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 206 355,39 €; t. j. 95 %

Spolufinancovanie Obce Oravský Podzámok: 5 %

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia kompletnej sústavy verejného osvetlenia v Obci Oravský Podzámok vzhľadom na jej vek a technický stav.

 

Špecifické ciele:

- Výmena existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom, lepšími svetelno - technickými parametrami

- Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia

 

Aktivity projektu:

- Demontáž pôvodných svietidiel

- Montáž nových svietidiel

- Zavedenie systému riadenia a monitoringu

- Odskúšanie nového verejného osvetlenia a revízna správa

- Riadenie projektu

- Publicita a informovanosť

 

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY
Riadiaci orgán: http://www.mhsr.sk/
Operačný program: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

Dátum vloženia: 5. 7. 2022 10:16
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 7. 2022 10:23
Autor:
hore